Filteren op Rechtsdomein

Filteren op Beroepsorganisatie

Filteren op type opleiding

Consumentenbescherming bij de verwerving van financi√ęle diensten: de laatste ontwikkelingen

WEBINAR OP DONDERDAG 30 MEI 2024

Tijdens deze webinar door prof. dr. Reinhard Steennot wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen inzake de bescherming van de consument bij de verwerving van financi√ęle diensten.¬†De opleiding focust op een update van volgende vier thema‚Äôs: betalings- en kredietdiensten en nevendiensten, het online aanbieden van financi√ęle diensten, fraude met betaalinstrumenten en instrumenten van beleggersbescherming.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

WEBINAR OP VRIJDAG 31 MEI 2024

Tijdens deze webinar belicht mr. Micha√ęl Heene de voornaamste afspraken tussen aandeelhouders, rekening houdend met het gewijzigd wetgevend kader.¬†Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de impact van boek 5 (nieuw verbintenissenrecht) en de impact van boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Vakantiedagen en het arbeidsrecht

WEBINAR OP DINSDAG 11 JUNI 2024

Tijdens deze webinar geven mr. Sarah Witvrouw en mr. Katrien Coenen u een overzicht van de arbeidsrechtelijke implicaties van vakantiedagen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II
van het Strafwetboek?

WEBINAR OP DINSDAG 11 JUNI 2024

Tijdens deze webinar staat mr. Stijn De Meulenaer stil bij de impact van het nieuwe Strafwetboek op ondernemingen, al dan niet rechtspersonen. Aansluitend zal hij ook stilstaan bij de bepalingen van de op 22 april 2024 in het Staatsblad gepubliceerde Wet van 14 april 2024 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering II, die voorzien dat in het kader van een minnelijke schikking in de toekomst naast een geldsom eventueel ook een bestuursverbod zal kunnen opgelegd worden.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

WEBINAR OP DONDERDAG 13 JUNI 2024

Tijdens deze webinar zal dhr. Constant De Koninck een antwoord geven op de vraag of een welbepaalde vastgoedtransactie waarbij een publieke speler is betrokken, kan worden gekwalificeerd als een overheidsopdracht voor werken, dan wel een overheidsopdracht voor vastgoeddiensten, welke diensten niet onderworpen zijn aan de overheidsopdrachtenwet. Vervolgens zal hij ingaan op de spelregels, principes en voorschriften die de publieke speler in acht moet nemen in geval van uitgesloten vastgoeddiensten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

WEBINAR OP DONDERDAG 4 JULI 2024

Tijdens deze webinar zal mr. Chris Persyn stilstaan bij de gevolgen van het nieuwe boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) op de werkvloer.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

WEBINAR OP DINSDAG 27 AUGUSTUS 2024

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt hebben voor deze webinar een selectie gemaakt van 25 vragen inzake woninghuur in Vlaanderen en Brussel.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

WEBINAR OP DINSDAG 27 AUGUSTUS 2024

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht geven van de impact van recente wetgevende ontwikkelingen wat de bouwsector betreft en dit op basis van eigen ervaringen, alsmede van recente rechtspraak waar reeds beschikbaar. Tevens wordt uiteraard ook stilgestaan bij de impact van het op 16 april 2024 ingediende wetsvoorstel ‚ÄėBijzondere contracten‚Äô, dat ook een aantal wijzigingen inhoudt wat de bouwsector betreft.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – FSMA – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

WEBINAR OP VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2024

Door het nieuwe boek 6 zullen onderaannemers, bestuurders, werknemers, vrijwilligers,… rechtstreeks buitencontractueel aangesproken kunnen worden door een benadeelde met wie zij zelf in wezen geen contract hebben. Tijdens deze webinar zullen prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet stilstaan bij de impact van deze nieuwe wetgeving, die ook onmiddellijk relevantie kan hebben voor bestaande overeenkomsten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

WEBINAR OP VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2024

Tijdens deze webinar door dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert worden recente wijzigingen op het vlak van handelspraktijken en consumentenbescherming op een praktijkgerichte wijze toegelicht. De laatste maanden zijn er immers heel wat relevante ontwikkelingen, die een belangrijke impact hebben voor de praktijk.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

WEBINAR OP VRIJDAG 4 OKTOBER 2024

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Christophe Lemmens stilstaan bij de gevolgen van Boek 6 voor de medische sector. Deelnemers hebben de mogelijkheid tot en met vrijdag 20 september 2024 bijkomende vragen omtrent het thema van de webinar te stellen, die dan beantwoord zullen worden op vrijdagmiddag 4 oktober 2024.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

WEBINAR OP DONDERDAG 17 OKTOBER 2024

Herstructureringen, collectief ontslag en sluiting van ondernemingen zijn helaas dagelijks nieuws geworden. Tijdens deze webinar krijgt u daarom van mr. Hanne Cattoir een praktijkgerichte analyse van de in deze situaties toe te passen procedures, op basis van haar jarenlange praktijkervaring.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

De nieuwe wet op de private opsporing

WEBINAR OP DONDERDAG 17 OKTOBER 2024

Tijdens deze webinar zullen dhr. Bart De Bie en mr. Stijn De Meulenaer de nieuwe wet op de private opsporing, die op 8 mei 2024 werd aangenomen door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, praktijkgericht analyseren. Elke deelnemer ontvangt het gloednieuwe boek ‚ÄėFraude en onrechtmatig handelen in uw organisatie. Van melding tot privaat onderzoek‚Äô.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

WEBINAR OP VRIJDAG 8 NOVEMBER 2024

Ons recht inzake roerende zakelijke zekerheidsrechten werd grondig gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop. Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel geven tijdens deze webinar geven een update aan de hand van zowel recente wetgevende ontwikkelingen, recente rechtspraak en eigen ervaringen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN – Sam-Tes – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Grensoverschrijdende sociale zekerheid:
een overzicht van rechtspraak

WEBINAR OP DONDERDAG 21 NOVEMBER 2024

Tijdens deze webinar krijgt u van dhr. Bruno De Pauw een praktijkgericht overzicht van de meest relevante Europese en nationale rechtspraak inzake sociale zekerheid in grensoverschrijdende tewerkstellingssituaties. De focus ligt hierbij op de regels die bepalen welke Staat bevoegd is voor de socialezekerheidsbijdragen (‚Äúaanwijzing van de toepasselijke wetgeving‚ÄĚ).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Vennootschapsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

WEBINAR OP DONDERDAG 21 NOVEMBER 2024

Mr. Joris De Vos en mr. Micha√ęl Heene geven een praktijkgericht overzicht van zowel relevante wetgeving als van een aantal belangrijke recente gerechtelijke uitspraken op het vlak van het vennootschapsrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN – Sam-Tes – IGO)

Bekijk opleiding

Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

WEBINAR OP DONDERDAG 5 DECEMBER 2024

Tijdens deze webinar wordt door dhr. Constant De Koninck en mr. Peter Teerlinck een kort overzicht gegeven van de meest recente wet- en regelgeving, incl. omzendbrieven en wordt vervolgens aansluitend de meest recente rechtspraak besproken, dit aan de hand van alle stappen in de procedure inzake overheidsopdrachten.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

WEBINAR OP VRIJDAG 6 DECEMBER 2024

Tijdens deze webinar zullen mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas een praktijkgericht overzicht geven van zowel relevante wetgeving als van een aantal belangrijke recente gerechtelijke uitspraken op het vlak van het faillissementsrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

SUMMER DEAL
10 webinars on demand naar keuze

WEBINAR ON DEMAND

Met onze ‘Summer Deal‘ krijgt u 10 webinars on demand naar keuze aan de uitzonderlijke prijs van ‚ā¨595 (excl. btw)

U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt

Bekijk opleiding

Voordeelpakket
5 webinars on demand naar keuze

WEBINAR ON DEMAND

Met ons ‘voordeelpakket‘ krijgt u 5 webinars on demand naar keuze aan de uitzonderlijke prijs van ‚ā¨395 (excl. btw)

U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt

Bekijk opleiding

Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

WEBINAR ON DEMAND

ICT-contracten adequaat opstellen en/of analyseren vereist uiteraard een basiskennis van verbintenissenrecht, maar vereist evenzeer inzicht in de achterliggende techniek. Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert geven u daarom een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste aandachtspunten in het licht van de recente wetgeving en de technische evoluties.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand onderwerpt mr. Nathalie Labeeuw zeer concreet 16 probleemstellingen die zich kunnen voordoen bij een vereffening-verdeling van nalatenschappen aan een kritisch onderzoek, waarbij zij telkens haar visie geeft vanuit een civielrechtelijk, en waar nodig, ook fiscaal oogpunt.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
de ingrijpende wijzigingen in Vlaanderen vanaf 1 mei 2024

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers geven tijdens deze webinar een praktijkgerichte analyse van de wijzigingen vanaf 1 mei 2024 inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen: een analyse
aan de hand van 10 knelpunten

WEBINAR ON DEMAND

De nakende inwerkingtreding van Boek 6 roept heel wat vragen op wat de impact op de gevolgen voor verzekeringen betreft. Tijdens deze webinar on demand maken mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo daarom aan de hand van 10 knelpunten een praktijkgerichte analyse van een aantal specifieke bepalingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming: wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand bespreken dr. Nele Somers (gespecialiseerd in IP) en mr. Veerle Scheys (gespecialiseerd in sociaal recht) de juridische aspecten m.b.t. intellectuele rechten die tot stand komen in het kader van de relatie tussen werknemers/dienstverleners en de onderneming waarin zij werkzaam zijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

WEBINAR ON DEMAND

Het nieuwe Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) werd goedgekeurd op 1 februari 2024. Prof. dr. Kristof Uytterhoeven staat tijdens deze webinar stil bij de impact voor de bouw- en vastgoedsector.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – FSMA -ITAA)

Bekijk opleiding

Overheidsopdrachten:
28 baanbrekende arresten (2022-2023)

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand analyseert dhr. Constant De Koninck een aantal baanbrekende signaalarresten uit de periode 2022-2023, arresten waarvan de draagwijdte door elke praktizijn in deze materie terdege moet gekend zijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Michael Thielens maakt een analyse van de mogelijkheden en beperkingen, de voor- en nadelen, de do’s en don’ts, van multidisciplinaire samenwerkingen (“bouwteams”) in het licht van het Belgisch recht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand hebben mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack een selectie gemaakt van een aantal praktijkvragen, die ze onder de aandacht wensen te brengen van elkeen die met het dagelijks bestuur van een vennootschap te maken heeft.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers bespreken tijdens deze webinar on demand het Decreet van 27 oktober 2023. Het decreet lanceert immers de ‚Äėzorgvuldigheidsplicht‚Äô dat hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. Zo wil het de ketenaansprakelijkheid bij illegale tewerkstelling via onderaanneming verbeteren.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil maken een evaluatie van de Wet Eenheidsstatuut, waarbij ook rekening wordt gehouden met recente wetswijzigingen en de belangrijkste rechtspraak van de voorbije tien jaar.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

WEBINAR ON DEMAND

Het nieuwe Boek 6 werd goedgekeurd op 1 februari 2024 en zal normalerwijze in juni 2024 gepubliceerd worden om in werking te treden op 1 januari 2025. Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe bezorgen u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen die een impact zullen hebben voor de professionele praktijk.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – FSMA – ITAA)

Bekijk opleiding

Wet Pati√ęntenrechten:
een praktijkgerichte analyse van de Wet van 6 februari 2024

WEBINAR ON DEMAND

Op 23 februari 2024 werd de Wet van 6 februari 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Prof. dr. Christophe Lemmens analyseert tijdens deze webinar on demand stap voor stap de essentie van de wet.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

De Wet op de Aanvullende pensioenen:
12 blijvende knelpunten

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand hebben mr. Jan Van Gysegem, mr. Barbara Heylen en mevr. Dorien Verstraeten een selectie gemaakt van twaalf knelpunten inzake aanvullende pensioenen, die vanuit een praktijkgerichte benadering worden toegelicht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Het aanwascontract doorgelicht
aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar licht prof. Jos Ruysseveldt, aan de hand van 10 vragen, de aanwasovereenkomst door en dit uiteraard aan de hand van zijn jarenlange ervaring in deze materie.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Consumentenrecht: hot topics

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand gaat dr. Stijn Claeys in op de belangrijkste evoluties binnen het consumentenrecht. Uiteraard wordt ruim aandacht besteed aan de strengere regels voor de invordering van consumentenschulden die sinds 1 september 2023 van toepassing zijn, maar ook hot topics zoals het recht op reparatie, (misleidende) reclame, de nieuwe verordeningen inzake e-commerce, abonnementsformules,… komen aan bod.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Overheidsopdrachten:
het regelmatigheidsonderzoek van offertes
en drie andere actuele knelpunten

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand bespreekt mr. Peter Teerlinck het nieuwe en dus zevende boekdeel over het regelmatigheidsonderzoek, waarna dhr. Constant De Koninck aansluitend volgende drie knelpunten analyseert: de mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen of om onvolledige offertes te vervolledigen, het aanvechten door inschrijvers van (beweerdelijk) onwettige besteksbepalingen en het beroep op onderaannemers.

2 uur / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

In een testament kan men heel wat clausules opnemen, maar steeds dient de practicus zich de vraag te stellen in welke mate de betreffende beschikking de civielrechtelijke en/of fiscale Evaluatie zal doorstaan. Tijdens deze webinar on demand onderwerpt mr. Nathalie Labeeuw zeer concreet twaalf clausules aan een kritisch onderzoek, waarbij zij telkens haar visie zal geven of de betreffende wilsbeschikking vanuit een civielrechtelijk en/of fiscaal oogpunt aanvaardbaar is.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – FSMA – ITAA)

Bekijk opleiding

Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen:
het decreet van 13 oktober 2023.
De wijzigingen toegelicht
aan de hand van 20 praktijkvragen

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen in het kader van de nieuwe Vlaamse pachtwetgeving die werd goedgekeurd op 4 oktober 2023. Er zullen telkens 10 belangrijke praktijkvragen zowel in hoofde van de pachter als van de verpachter behandeld worden.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

Privacy en gezondheidsgegevens: hot topics

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand bespreekt mr. An Vijverman enkele hot topics inzake de verwerking van gezondheidsgegevens. In het eerste deel zal worden stilgestaan bij het pati√ęntendossier en het spanningsveld tussen klinische proeven en de GDPR. Vervolgens zal een analyse worden gemaakt van de privacy-aspecten inzake digital health, health technology en medical apps. Tot slot zal ook dieper worden ingegaan op de overdracht van gezondheidsgegevens naar de VS.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geven mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas een praktijkgericht overzicht van zowel relevante wetgeving als van een aantal belangrijke recente gerechtelijke uitspraken op het vlak van het faillissementsrecht.

1,5 uur/ 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen in het kader van de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris.¬†Aan de hand van relevante rechtspraak zal een antwoord worden gegeven op 20 re√ęle praktijkvragen, dit gelijk verdeeld tussen de vastgoedmakelaar en de notaris. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de impact van de nakende inwerkingtreding van Boek 6 dat een hervorming van de ‚Äôbuitencontractuele aansprakelijkheid‚Äô zal teweeg brengen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

Conventionele overgang van onderneming
en de arbeidsrechtelijke aspecten:
recente rechtspraak inzake CAO32bis

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Bart Vanschoebeke een analyse van de laatste rechtspraak inzake een conventionele overdracht van onderneming. Niet alleen wordt een analyse gegeven van wanneer er sprake is van een overgang van onderneming of van een bedrijfsgedeelte, maar ook de meest recente rechtspraak inzake de concrete en soms vergaande gevolgen van een overgang van onderneming op de relatie tussen werkgever en werknemer komt aan bod.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

De aansprakelijkheid van
medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand besteedt prof. dr. Christophe Lemmens aandacht aan de aansprakelijkheid van de gezondheidsbeoefenaar en de zorginstelling, waarbij, eerder dan op het theoretisch kader, de nadruk wordt gelegd op praktijkproblemen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand behandelen mr. Olivier Nys en mr. Tha√Įs Habotte aan de hand van zowel huidige als komende wetgeving (boek 6) en recente rechtspraak het thema oneerlijke handelspraktijken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties
zijn noodzakelijk als werkgever?

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wijzen mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw op de belangrijkste (nieuwe) wetgevende bepalingen om een organisatie op weg te helpen naar een goed diversiteit- en inclusiebeleid.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

WEBINAR ON DEMAND

Erfpacht, opstal en mede-eigendom tussen de bedrijfsleider en de vennootschap zijn al jaren veelvuldig gehanteerde, meestal fiscaal ge√Įnspireerde, technieken.¬†De vraag stelt zich evenwel in welke mate de recente wettelijke evoluties en de verstrengde houding van de fiscus een impact hebben op nieuwe en bestaande constructies. Tijdens deze webinar on demand geven mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer¬†u een praktijkgerichte analyse van deze optimalisatietechnieken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Ayfer Aydogan geeft een gedetailleerde toelichting bij tien fictielegaten inzake erfbelasting.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geven mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags een praktijkgericht overzicht van zowel relevante wetgeving als van een aantal belangrijke recente gerechtelijke uitspraken op het vlak van het vennootschapsrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten.
Een analyse aan de hand van 10 vragen

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand analyseren prof. dr. Ralph De Wit en mr. Steve De Cauwer aan de hand van 10 pertinente vragen het algemeen juridisch kader van de bouwpromotieovereenkomst, ook buiten de Woningbouwwet.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Het omgevingsrecht, zijnde de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, is in volle ontwikkeling. Mr. Bart De Becker geeft tijdens deze webinar on demand een praktijkgericht overzicht van tien recente wijzigingen, waarvan de impact door elke practicus in de bouw- en vastgoedwereld terdege moet gekend zijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Robin Messiaen een praktijkgericht overzicht van de huidige stand van zaken inzake correcte waardering, waarna er vervolgens wordt stilgestaan bij vijf speciale topics.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – FSMA – ITAA)

Bekijk opleiding

Artifici√ęle intelligentie:
pertinente vragen na de stemming van de AI Act

WEBINAR ON DEMAND

Op 14 juni 2023 keurde het Europees parlement de AI Act goed. Tot de implementatie in de Belgische wetgeving moet de praktijkjurist uiteraard prangende vragen inzake strafrechtelijke verantwoordelijkheid, auteursrechtelijke aspecten, privacy… kunnen beantwoorden op basis van de huidige bestaande wetgeving, maar ook rekening houdende met de goedgekeurde AI Act. Tijdens deze webinar on demand geven dr. Nele Somers en mr. Julie Petersen u aan de hand van heel wat vragen een stand van zaken.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – FSMA – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Het faillissement anno 2023

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geven de advocaten van het team insolventierecht van advocatenkantoor Crivits & Persyn te Brugge een globaal overzicht van het faillissementsrecht anno 2023. In dit overzicht worden alle mogelijke standpunten belicht: de onderneming, de curator, de schuldeiser, het personeel en de rechtbank.

9 uren / 9 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

Het lot van het personeel bij een faillissement

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Mari√ęl Van Vynckt een overzicht van het lot van het personeel in de verschillende fases van het faillissement.¬†Hoe moet worden omgegaan met de arbeidsovereenkomst?¬†Wat bij een overdracht van de activa?¬†Hoe situeren de werknemers zich in de rangregeling met de andere schuldeisers?

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

Insolventierecht: de wet van 7 juni 2023 houdende omzetting van de Herstructureringsrichtlijn en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit

WEBINAR ON DEMAND

De Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie was oorspronkelijk voorzien om in het Belgisch recht ingevoerd te worden tegen 17 juli 2021, er werd uitstel gevraagd en gekregen tot 17 juli 2022, maar nu verscheen eindelijk de Wet van 7 juni 2023 in het Staatsblad van 7 juli 2023. Het Belgische insolventierecht zal door de nieuwe wetgeving op bepaalde vlakken vrij ingrijpend wijzigen. Mr. Glenn Hansen en mr. Lieselotte Collage geven een overzicht van deze wijzigingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

ESG vandaag en morgen –
De aansprakelijkheid van ondernemingen
en leidinggevenden

WEBINAR ON DEMAND

De implementatie voor duurzaamheid en ESG (Environmental, Social & Governance) gaat steeds sneller. ESG gaat evenwel om meer dan alleen het milieu, ook veilige werkomstandigheden, gelijke beloningen, de wijze waarop een onderneming geleid wordt spelen een rol. Tijdens deze webinar on demand licht mr. Stijn De Meulenaer in het bijzonder de problematiek van mogelijke aansprakelijkheid van zowel onderneming als leidinggevenden nader toe, zowel op strafrechtelijk vlak als op vanuit het oogpunt van  het nieuwe Boek 6 NBW wat de buitencontractuele aansprakelijkheid betreft.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA)

Bekijk opleiding

De overeenkomst en het contractueel evenwicht in het Belgisch bouwrecht. Onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden: een analyse aan de hand van 10 vragen

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wordt aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen door mr. Marco Schoups en mr. Jens Rediers een antwoord gegeven op de impact van de nieuwe regelgeving inzake onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden op het Belgisch bouwrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5

WEBINAR ON DEMAND

Het lijdt geen twijfel dat het bestaan van een contract gevolgen kan hebben jegens derden: het onderscheid tussen de interne en de externe werking van het contract vormt trouwens de hoeksteen van het leerstuk van de derdenwerking, zoals bepaald in art. 5.103 BW. Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Vincent Sagaert een praktijkgerichte analyse van deze complementaire beginselen van relativiteit en tegenwerpelijkheid, uiteraard ook in het licht van het nieuwe verbintenissenrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN – Sam-Tes – BIV)

Bekijk opleiding

De onrechtstreekse schenking
als alternatieve planningstechniek –
Een analyse naar aanleiding van
nieuwe originele uitgangspunten

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand maken mr. Nathalie Labeeuw en mr. Rinse Elsermans niet alleen een praktijkgerichte analyse van de huidige stand van zaken wat ‚Äėonrechtstreekse schenkingen‚Äô betreft, maar wordt ook kritisch stilgestaan bij een nieuw voorgesteld demarcatiecriterium, dat potentieel heel wat impact heeft op reeds gekende planningstechnieken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

(Ver)bouwen en de impact van de regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen die m.b.t. burenhinder bij (ver)bouwwerkzaamheden aan bod komen.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel:
12 topics onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Dr. Sander Baeyens heeft voor deze webinar on demand een selectie gemaakt van 12 mogelijke probleemstellingen inzake de tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel. Deze¬† vermogensrechten worden naar inhoudelijke functie onderverdeeld in drie categorie√ęn: de verwervingsrechten, de gebruiksrechten en de verbodsrechten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

WEBINAR ON DEMAND

Binnen de Europese Administratieve Commissie werd een werkgroep opgericht om te onderzoeken of de aanwijsregels die het bevoegde land bepalen in situaties van telewerk nog aangepast zijn aan de huidige realiteit. Dhr. Bruno De Pauw heeft de verantwoordelijkheid opgenomen als Rapporteur om de werking van de groep in goede banen te leiden. De groep is er effectief in geslaagd een compromis te bereiken en heeft een model van kaderakkoord opgesteld dat opengesteld is ter ondertekening voor de lidstaten. Momenteel wordt gewerkt aan de concrete uitwerking ervan. Tijdens deze webinar on demand bekomt u vanuit de eerste hand informatie over de nieuwe regels, hun interpretatie en uitwerking, handige tips en tricks én de eerste praktijkervaringen na 1 juli 2023.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wordt door dhr. Constant De Koninck en mr. Peter Teerlinck een kort overzicht gegeven van de meest recente wet- en regelgeving, incl. omzendbrieven en wordt vervolgens aansluitend de meest recente rechtspraak besproken, dit aan de hand van alle stappen in de procedure inzake overheidsopdrachten.

4 uren / 4 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Arbeidsovereenkomsten onder de loep:
meer dan ooit een must

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wordt door mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw zowel aandacht geschonken aan de nieuwe wetgeving als aan enkele verplichte/vaak voorkomende of aan te raden clausules in de arbeidsovereenkomst, zodat de practicus een mooi overzicht heeft van de best practices en alle mogelijke aandachtspunten en valkuilen in deze complexe materie.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Drafting agreements in English:
mastering the consequences

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wijst dhr. Marc Taeymans op de eigenheden van ‚Äėdrafting in English‚Äô op basis van zijn eigen jarenlange ervaring. Enerzijds zal worden gewezen op de problemen bij het gebruik van Engelstalige contracten en de zogenaamde “legal pairs” en “false friends”. Daarnaast wordt ook ingegaan op de algemene beginselen van ‚ÄúEnglish writing‚ÄĚ en mogelijke hulpmiddelen voor goede Engelstalige contracten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Correct vergaderen en correcte verslaggeving in vennootschappen: 7 topics onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wordt door mr. Vanessa Ramon en mr. Eveline Lesage ingegaan op 7 actuele probleemstellingen wat correct vergaderen en correcte verslaggeving betreft in de niet-beursgenoteerde BV en NV en dit zowel door de wijzigingen die werden aangebracht door het WVV, als ten gevolge het gebruik van moderne technologie.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand krijgt u een globaal overzicht van de ABR-verzekering, aangevuld met heel wat tips & tricks vanuit de ruime praktijkervaring van dhr. Paul Van Buggenhout.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij een aantal niet te missen aandachtspunten bij het verloop van enerzijds een zuivere vastgoedtransactie en anderzijds de verkoop van aandelen van een immovennootschap. De focus ligt o.a. op de informatieverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de verkoop van onroerend goed.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Algemene voorwaarden anno 2023:
20 problematische standaardclausules

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand bespreken mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys eerst kort waarom algemene voorwaarden momenteel een hot-topic zijn. Zo wordt er verwezen naar de draagwijdte van algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht, waarbij onder meer wordt gekeken naar het concept battle of forms met praktijkgerichte toepassingen hierop en hoe algemene voorwaarden het best toepasbaar worden gemaakt op overeenkomsten.¬†In het tweede deel zal de opleiding zeer specifiek worden opgebouwd aan de hand van een aantal in de dagelijkse praktijk toegepaste re√ęle standaardclausules die in algemene voorwaarden voorkomen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Belangrijke wijzigingen voor IT-contracten als gevolg van het nieuwe verbintenissenrecht

WEBINAR ON DEMAND

Het nieuwe verbintenissenrecht heeft op verschillende vlakken een impact op IT-contracten die na de inwerkingtreding op 1 januari 2023 worden gesloten. Mr. Stefan Van Camp en mr. Bernd Fiten belichten enkele belangrijke bepalingen die een bijzondere impact hebben in de context van IT-contracten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Zekerheden anno 2023
Een stand van zaken in onzekere tijden

WEBINAR ON DEMAND

Ons recht inzake zekerheidsrechten is aanzienlijk gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop. Tijdens deze webinar on demand geven mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel een overzicht van een aantal topics met grote actualiteitswaarde, waarbij uiteraard ook wordt stilgestaan bij de impact van een aantal recente wetgevende ontwikkelingen zoals de B2B-wet en het nieuwe verbintenissenrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – Sam-Tes – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Schenkingen:
een analyse na 2022

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Nathalie Labeeuw u een praktijkgerichte analyse van welke conclusies kunnen getrokken worden uit een aantal relevante evoluties uit 2022, zowel inzake wetgeving, rechtspraak en de Voorafgaande beslissingen en Administratieve standpunten van Vlabel.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Het Vlaams onteigeningsdecreet onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Een overheid kan een eigenaar verplichten om een eigendom of een zakelijk recht op een onroerend goed over te dragen aan het openbaar bestuur: de onteigening. Het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 bevat een duidelijke procedure om voor redenen van openbaar nut of algemeen belang onroerende goederen en zakelijke rechten te onteigenen. Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Michiel Deweirdt u een praktijkgericht overzicht van deze onteigeningsprocedure.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Het stakingsrecht gewikt en gewogen

WEBINAR ON DEMAND

Wat zijn de rechten en plichten van stakers en vakbonden? Kunnen de werkgevers van hun kant zonder meer juridische procedures opstarten of uitzendarbeid inzetten om de continu√Įteit van de activiteiten te waarborgen? Wat is de positie van de werkwillige werknemer? Mr. Dieter Dejonghe geeft tijdens deze webinar on demand een grondige analyse van het stakingsrecht in Belgi√ę en een antwoord op bovenstaande vragen.

1,5 uur/ 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Fiscale aspecten van het vruchtgebruik
na het nieuwe goederenrecht

WEBINAR ON DEMAND

In welke mate hebben de bepalingen van het nieuw goederenrecht, de verstrengde houding van de fiscus als de geplande hervormingen van de wetgever een impact op nieuwe en bestaande vruchtgebruikconstructies?  Tijdens deze uiteenzetting geeft mr. Robin Messiaen u een praktijkgerichte analyse van deze populaire optimalisatietechniek.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Appartementsrecht : een update
in het licht van recente evoluties

WEBINAR ON DEMAND

Het appartementsrecht, veruit het belangrijkste geval van gedwongen mede-eigendom als bijzaak, heeft doorheen de jaren een hele ontwikkeling gekend, met tal van wetswijzigingen en een zeer uitvoerige rechtspraak. Tijdens deze webinar on demand geven mr. Dario Petosa, mr. Karlien Meert en mr. Tom van Stiphout u een overzicht van een aantal belangrijke recente evoluties inzake appartementswetgeving.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Het verbintenissenrecht anno 2023:
het antwoord op 12 actuele kernvragen

WEBINAR ON DEMAND

Het nieuwe verbintenissenrecht, waaronder het algemeen contractenrecht, is op 1 januari 2023 in werking getreden. Tijdens deze webinar on demand behandelen prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe vanuit een praktijkgerichte invalshoek een reeks topics die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen. Bijzondere aandacht zal daarbij ook gaan naar de relevantie van de nieuwe regels in geval van contractuele geschillen.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

De oplevering, haar gevolgen en
de (tienjarige) aansprakelijkheid –
Recente rechtspraak (2020 – 2022)

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Els Op de Beeck en mr. Sophie De Krock analyseren de problematiek van de oplevering (privaat bouwrecht, woningbouw en overheidsopdrachten) én de tienjarige aansprakelijkheid aan de hand van de meest recente rechtspraak (2020 Р2022).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Werken met buitenlandse onderaannemers

WEBINAR ON DEMAND

Werken met buitenlandse onderaannemers houdt meer gevaren in dan men dikwijls vermoedt. Tijdens deze webinar on demand bespreekt mr. Bart Adriaens de problematiek van sociale dumping, waarbij de klassieke thema‚Äôs van detacheringsfraude, niet-betaling van correcte lonen en schijnzelfstandigheid toegelicht zullen worden.¬†Daarnaast wordt ook het fenomeen van de zogenaamde ‚Äėverboden terbeschikkingstelling‚Äô besproken.

1 uur / 1,5 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Sociale inspectie: wat brengt 2023?

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Daan De Backer een praktijkgericht overzicht van de werkzaamheden van de diensten van de sociale inspectie op basis van zijn ervaringen in 2022 (inclusief de samenwerking met de gerechtelijke politie) en focust hij ook op de accenten die in 2023 zullen gelegd worden.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Het nieuwe bewijsrecht:
maar wat nu in de praktijk?

WEBINAR ON DEMAND

Dhr. Pierre Thiriar geeft een antwoord op de vele vragen die de invoering van het nieuwe bewijsrecht met zich meebrengt. Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar werkelijk op de concrete toepassing van deze nieuwe regelgeving in de dagdagelijkse praktijk van het recht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN)

Bekijk opleiding

Re-integratie en ontslag van
langdurig/veelvuldig zieke werknemers

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Isabel Plets en mr. Eveline Ankaert gaan in op de (nieuwe) regels inzake re-integratie van langdurig en veelvuldig zieken. Welke trajecten zijn er en hoe verlopen deze? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de mogelijke valkuilen? En wat als zo’n traject niet mogelijk of wenselijk is en de werkgever overgaat tot het ontslag van de langdurig of veelvuldig zieke werknemer?

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime vanaf 1 januari 2023

WEBINAR ON DEMAND

Op 1 januari 2023 is het fiscaal gunstregime van de auteursrechten gewijzigd: op 30 december 2022 werd de Programmawet van 26 december 2022 in het Staatsblad gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2023 komen minder soorten werk in aanmerking én wie reeds gebruik maakt van dit gunstregime zal vaak minder inkomsten als auteursrechten kunnen innen. Dit alles roept heel wat vragen op en zal veel partijen dwingen om hun huidige manier van vergoeden grondig te herbekijken. Mr. Mehdi Zagheden en mr. Joris Deene geven tekst en uitleg bij deze ingrijpende wijzigingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Update van het arbeidsreglement en van de template arbeidsovereenkomst in het licht van recente wetswijzigingen

WEBINAR ON DEMAND

Als gevolg van recente wetgeving, zoals onder andere de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, de Arbeidsdeal en het in het parlement aangenomen wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, moet het arbeidsreglement worden geactualiseerd, maar tevens is het aan te raden de template arbeidsovereenkomst te reviewen. Tijdens deze webinar on demand geven mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw u daarom een overzicht van de actualisaties die best ten spoedigste worden verwerkt.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Telewerken over de grenzen heen:
de gevolgen inzake sociale zekerheid

WEBINAR ON DEMAND

Dhr. Bruno De Pauw geeft een overzicht van de gevolgen van (al dan niet occasioneel) internationaal thuiswerken en het toepasselijke sociale zekerheidsrecht. Naast inzicht in het wettelijke kader krijgt u ook heel wat praktische tips en aandachtspunten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Overheidsopdrachten anno 2022

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze digitale studiedag onder voorzitterschap van dhr. Constant De Koninck krijgt u een overzicht van de meest recente evoluties in dit complexe rechtsdomein. Volgende items komen aan bod: de reductie van kandidaten in het selectieproces, actualia inzake vertrouwelijkheid van stukken bij overheidsopdrachten, de indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken, het proportionaliteitsbeginsel in overheidsopdrachten en de borgtocht. Tenslotte wordt er ge√ęindigd met een overzicht van ‚ÄėSignaalarresten‚Äô overheidsopdrachten van het Hof van Justitie en de Raad van State in de periode 2021-2022.

5 uren / 5 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Lynn Pype een grondige juridische analyse van de SLA die niet alleen focust op het opstellen ervan, maar ook op de periodieke evaluatie en de eventuele sancties. Uiteraard wordt tijdens deze analyse ook stilgestaan bij de impact van het nieuwe verbintenissenrecht op de bestaande en toekomstige SLA’s.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

De feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht: een stapsgewijze analyse. De impact van het WVV en recente rechtspraak.

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft prof. dr. Niels Appermont een praktijkgerichte analyse van het begrip ‚Äėfeitelijke bestuurder‚Äô en dit aan de hand van heel wat relevante rechtspraak. Er worden ook heel wat tips gegeven om te vermijden dat men als ‚Äėfeitelijke bestuurder‚Äô gekwalificeerd kan worden, met alle gevolgen van dien.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

Een ernstig arbeidsongeval – De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand analyseert mr. Kenny Decruyenaere de verschillende stappen die een werkgever moet ondernemen na een arbeidsongeval. Naast een overzicht van de verplichtingen voor de onderneming, wordt tevens uiteengezet hoe de inspectie haar onderzoek voert en op welke manier de aansprakelijkheid van een werkgever in het gedrang kan komen naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Overheidsopdrachten – Praktische modaliteiten van de plaatsing en uitvoering van de raamovereenkomst

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geven mr. Simon Verhoeven en mr. Alexander Verschave een praktijkgericht overzicht inzake plaatsing en uitvoering van de raamovereenkomst, waarbij er tevens wordt stilgestaan bij de recent verschenen Omzendbrief van 28 juni 2022 betreffende de praktische modaliteiten van de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Handelshuur: overzicht van relevante rechtspraak

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Luc Linders een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake handelshuur.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Studentenhuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt bespreken een aantal praktijkgerichte vragen m.b.t. studentenhuur. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verschillen in studentenhuur tussen beide gewesten, aan de contractuele vrijheden en de (stedenbouw)kundige beperkingen bij collectieve huisvesting.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

Beroep doen op externe dienstverleners :
6 valstrikken (en tips om die te ontlopen)

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar gaat mr. Dieter Dejonghe in op een aantal problemen en gevaren verbonden aan de samenwerking met externe dienstverleners. Volgende topics worden uitvoerig besproken: schijnzelfstandigheid, verbod op terbeschikkingstelling, hoofdelijke aansprakelijkheid, buitenlandse ondernemingen, bedrijfsgeheimen en niet-concurrentie, de toepassing van de Welzijnswet.

1 uur / 1,5 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Ontslagmotivering:
een praktijkgericht overzicht

WEBINAR ON DEMAND

CAO nr. 109 bepaalt dat elke werknemer die ontslagen wordt, het recht heeft de reden van het ontslag te weten en daardoor dus beschermd is tegen kennelijk onredelijk ontslag. Tijdens deze webinar geeft mr. Ann Witters een praktijkgericht overzicht van deze regelgeving, met aandacht voor relevante rechtspraak.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Arbeidsdeal:
de nieuwe maatregelen onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Op 29 september 2022 werd het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen (Arbeidsdeal) goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en op 10 november 2022 (wet van 3 oktober 2022) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Enerzijds is het de bedoeling meer werkgelegenheid te cre√ęren en anderzijds te voorzien in meer flexibiliteit voor zowel werknemers als werkgevers. Mr. Julie De Maere en mr. Ester Vets geven tijdens deze webinar een praktijkgerichte analyse van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

WEBINAR ON DEMAND

Elke onderneming verwerkt persoonsgegevens en de bijhorende verplichtingen inzake gegevensbescherming hebben een serieuze impact op de dagelijkse praktijk. Tijdens deze webinar geven mr. Anouk Focquet, mr. Sofie Deprez en mr. Julie Mannekens een antwoord op de talrijke vragen die rijzen wanneer u als onderneming van inbreuken op deze verplichtingen wordt beschuldigd en in conflict komt met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Woninghuurdecreet: actuele betwistingen

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar zal dhr. Koenraad De Greve vanuit zijn ervaringen als vrederechter een overzicht geven van de procedure bij betwistingen inzake huurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019 en telkens praktijkgericht wijzen op de verschillen bij betwistingen inzake huurovereenkomsten die nog onder de federale huurwet vallen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Contracteren over auteursrechten –
Een analyse na de wet van 19 juni 2022

WEBINAR ON DEMAND

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd. Tijdens deze webinar bespreekt mr. Pieter Callens de impact van deze nieuwe wet op de overdracht van auteursrechten door werknemers of zelfstandigen en geeft hij tevens ook praktijkgerichte tips en voorbeelden van typeclausules voor de overdracht en licentie van auteursrechten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

De koop-verkoopovereenkomst van aandelen
(Share Purchase Agreement)

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Maxime Colle bespreekt stap voor stap de koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Share Purchase Agreement), welke tot doel heeft de risico’s voor beide partijen te minimaliseren en in kaart te brengen. Naast verschillende prijsmechanismes wordt ook ingegaan op het belang van Verklaringen en Garanties en de manieren van schadeloosstelling. Ook het tijdstip van ondertekening en het tijdstip van overdracht van de juridische eigendom van de aandelen komen aan bod.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN )

Bekijk opleiding

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven heeft voor deze webinar een selectie gemaakt van een aantal nieuwigheden uit het nieuwe verbintenissenrecht die een weerslag hebben op de bouw- en vastgoedsector en door elke practicus van het vastgoedrecht goed moeten gekend zijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

Overheidscontracten:
de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand maakt dhr. Constant De Koninck, in het licht van het goedgekeurde Boek 1 ‚ÄúAlgemene Bepalingen‚ÄĚ en Boek 5 ‚ÄúVerbintenissen‚ÄĚ van het nieuw Burgerlijk Wetboek, een analyse van de raakpunten en verschillen wat het overheidscontractenrecht betreft.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

In conflict met de RSZ

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Bart Adriaens en mr. Veerle Van Keirsbilck geven een analyse van de aanpak van de RSZ-inspectie op basis van hun uitgebreide praktijkervaringen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de controles op de formaliteiten die gepaard gaan met op maat uitgewerkte verloningen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

De webshop juridisch doorgelicht

WEBINAR ON DEMAND

Webshops brengen naast nieuwe opportuniteiten ook talloze juridische aandachtspunten met zich mee. Mr. Stijn Claeys bespreekt de verschillende wetswijzigingen inzake consumentenbescherming en de uitbreiding van de informatieverplichting en het herroepingsrecht. Verder wordt ook ingegaan op de verhouding tussen online verkoop en overeenkomsten met handelsagenten en/of distributeurs. Uiteraard komen ook privacy en gegevensbescherming in het licht van de webshop aan bod.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Car policies: 15 aandachtspunten onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Kato Aerts en mr. Philip De Roo nemen de belangrijkste aandachtspunten inzake car policies op een praktijkgerichte wijze onder de loep. Telkens zullen zij oplossingen suggereren om eventuele problemen ofwel te voorkomen, ofwel juridisch correct op te lossen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon
Nieuw verbintenissenrecht, nieuw goederenrecht en B2B-wetgeving

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Vanessa Ramon geeft u een praktijkgerichte analyse van de impact van drie recente belangrijke wetten op iedere rechtspersoon (vennootschap of VZW), meer bepaald het nieuwe goederenrecht (boek 3 BW), de B2B-wetgeving en het nieuwe verbintenissenrecht (boek 5 BW).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt…

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geven mr. Liesbet Vandenplas en mr. Anneleen Van de Meulebroucke toelichting bij de voornaamste principes van deze wetgeving vanuit een multidisciplinaire benadering, zowel voor de publieke als de private sector. Zij bieden u een overzicht van de verplichtingen van uw organisatie en praktische tips, waarmee u in uw onderneming aan de slag kan.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Be√ęindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Ignace Claeys maakt een analyse op basis van eigen praktijkervaringen, recente rechtspraak en waar relevant ook in het licht van Boek 5 ‚ÄúVerbintenissen‚ÄĚ van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (wet van 28 april 2022), van de diverse mogelijkheden voor de praktijkjurist indien deze geconfronteerd wordt met een contractbreuk. Tevens wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende wijzen van be√ęindiging van contracten onder het nieuwe recht.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht – Een analyse op basis van recente rechtspraak en de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5 ‚ÄúVerbintenissen‚ÄĚ

WEBINAR ON DEMAND

In deze webinar on demand wordt aan de hand van recente rechtspraak het leerstuk ‚Äúnietigheid‚ÄĚ opgefrist en wordt ingegaan op enkele knelpunten waarmee elke rechtspraktizijn wordt geconfronteerd. Vervolgens zal mr. Michael Thielens aan de hand van recente cassatierechtspraak de brug slaan naar de regeling van het leerstuk in het op 21 april 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen Wetsvoorstel houdende Boek 5 ‚ÄúVerbintenissen‚ÄĚ van het Burgerlijk Wetboek. Als afsluiter wordt ingegaan op de redactie van nietigheidsclausules.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – BIV)

 

Bekijk opleiding

Verzekeringen en marktpraktijken:
de laatste ontwikkelingen

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Tine Meurs staan stil bij de laatste ontwikkelingen inzake de aspecten verzekeringen en marktpraktijken, uiteraard inzake de bescherming van de consument (B2C), maar ook wat overeenkomsten met ondernemingen betreft (B2B).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA)

Bekijk opleiding

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Ann Witters de regelgeving als een Belgische werkgever zijn werknemers voor (dag)opdrachten uitstuurt naar het buitenland. Dit betreft opdrachten van een week of een maand, maar evenzeer het bezoek aan een internationaal congres of telewerk vanuit het buitenland. In al deze situaties moet rekening worden gehouden met mogelijke beperkingen op het recht om in het buitenland te werken, de eventuele impact op het toepasselijke arbeidsrecht, de sociale zekerheidswetgeving en de fiscaliteit.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Individueel ontslag –
Overzicht van recente rechtspraak en de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Sabine Vanoverbeke een praktijkgerichte bespreking van de laatste ontwikkelingen inzake individueel ontslagrecht, waarbij de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de te verwachten nieuwe wetgeving die betrekking heeft op de ontslagproblematiek.

1,5 uur / 1 punt (OVB / IBJ / ITAA)

Bekijk opleiding

Bestuur in de NV:
vijftien blijvende knelpunten anno 2022

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Emmanuel Leroux, prof. dr. Ingrid De Poorter en mevr. Sarah De Geyter hebben een selectie gemaakt van een aantal knelpunten die ze onder de aandacht wensen te brengen van elke jurist die met het bestuur van een NV te maken heeft.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

Overheidsopdrachten:
10 knelpunten onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand analyseert dhr. Constant De Koninck 10 knelpunten inzake overheidsopdrachten aan de hand van recente rechtspraak.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Cryptomunten: een stand van zaken – De wet van 1 februari 2022 en het KB van 8 februari 2022

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jonas Helaut en mr. Méhdi Zagheden geven een stand van zaken over cryptomunten na de wet van 1 februari 2022 en het KB van 8 februari 2022. Daar cryptomunten niet meer weg te denken zijn uit de media, de handel en beleggingsportefeuilles, is dit nu het ideale moment om een juridische analyse te maken, vooral ook omdat de wet een strafrechtelijk luik omvat.

2 uren / 2 punten (OVB – Sam-Tes – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Het nieuwe verbintenissenrecht –
Twaalf knipperlichten

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe hebben een selectie gemaakt van twaalf knipperlichten, die volgens hun mening elke praktijkjurist voor ogen moet houden. Die selectie gebeurde zowel in het licht van het op 21 april 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers definitief aangenomen wetsvoorstel inzake Boek 5 ‚ÄúVerbintenissen‚ÄĚ van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, als op basis van recente rechtspraak.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Isabel Plets een overzicht van de recentste ontwikkelingen (rechtspraak, standpunten GBA)  inzake privacy en gegevensbescherming in een arbeidsrechtelijke context.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

WEBINAR ON DEMAND

In deze webinar maakt mr. Michael Thielens een interne rechtsvergelijking (oud ‚Äď nieuw Burgerlijk Wetboek) en bespreekt hij het nut van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden voor projectontwikkeling. Deze insteek laat toe deze webinar aan te bieden aan vastgoedjuristen die dagdagelijks met erfdienstbaarheden werken √©n (niet-) juristen die hun kennis willen verdiepen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Borgstelling: en wat als het mis gaat?

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar staan mr. Jens Vrebos en mr. Lore Rammeloo stil bij de algemene principes van de borgstelling, waarna een praktijkgericht overzicht gegeven wordt van de positie van de borgsteller in verschillende mogelijke situaties van insolventie en de actuele stand van de regelgeving wordt toegelicht.

1,5 uur / 1 punt (OVB – NKN – Sam-Tes – FSMA – ITAA)

Bekijk opleiding

Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming via een koop-verkoopovereenkomst of via de in het WVV voorziene regeling

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Vanessa Ramon geeft toelichting bij de overdracht van activa of activiteiten uit een onderneming, waarbij gewezen wordt op de mogelijkheid dit te realiseren via een klassieke koop-verkoopovereenkomst of via de in het WVV voorziene regeling, die in bepaalde situaties heel wat voordelen heeft. Ook een aantal andere vennootschapsrechtelijke technieken komen aan bod en tenslotte wordt er ook stilgestaan bij een aantal bedreigingen in het hele proces.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

De verkoop van goederen van een handelingsonbekwame (gefailleerde, onderneming in gerechtelijke reorganisatie, minderjarige…)

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar analyseert dhr. Koenraad De Greve de verkoop van goederen van een handelingsonbekwame praktijkgericht vanuit zijn ervaring als vrederechter en wordt er gewezen op heel wat mogelijke problemen die in de juridische praktijk niet altijd gekend zijn. 

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – FSMA – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht van 10 relevante nieuwigheden, vervat in het nieuwe goederenrecht, en waarvan de draagwijdte volgens zijn visie door elke practicus van het vastgoedrecht moet gekend zijn om in diverse situaties de juiste beslissingen te kunnen nemen. 

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Ann Witters de zeer actuele problematiek van arbeidstijd en rusttijden. Hierbij komen uiteraard de vraagstukken rond wachtdienst en telewerk aan bod.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Lynn Pype de valkuilen en aandachtspunten bij het aangaan van een SaaS-contract. Naast de implementatie en be√ęindiging van deze contracten wordt ruim aandacht besteed aan de ondersteuning tijdens het gebruik ervan en de risico‚Äôs die SaaS toepassingen met zich meebrengen inzake privacy en gegevensbescherming.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Niels Appermont geeft een praktijkgerichte analyse van het begrip bestuurdersaansprakelijkheid en dit aan de hand van heel wat relevante rechtspraak.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Consumentenrecht anno 2022

WEBINAR ON DEMAND

Dr. Stijn Claeys geeft een praktijkgericht overzicht van het consumentenrecht anno 2022. Naast de klassieke principes zoals bedenktijd en herroepingsrecht, oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige bedingen, misleidende reclame,… wordt ook ruim stilgestaan bij bewijs en bewijslast in geval van discussie met de consument. Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de handhaving van de consumentenrechten in nationale en internationale context, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Bouwovertredingen anno 2022

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Bart De Becker een praktijkgericht overzicht van de huidige regelgeving, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de problematiek van de overdracht van een gebouw dat aangetast is door een bouwovertreding.

1 uur / 1 punt (BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Successieplanning van vastgoed
en aandelen via vruchtgebruik

WEBINAR ON DEMAND

In het eerste deel bespreekt prof. Jos Ruysseveldt de laatste ontwikkelingen inzake successieplanning via vruchtgebruik van vastgoed. Vervolgens wordt planning van vruchtgebruik met aandelen (uiteraard ook belangrijk bij vastgoedvennootschappen) nader onder de loep genomen en worden ook daar een aantal mogelijke opportuniteiten besproken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – NKN – BIV)

Bekijk opleiding

De maatschap als controlemechanisme tot optimalisatie van successieplanning – Een stapsgewijze analyse aan de hand van clausules

WEBINAR ON DEMAND

De maatschap is een veelvuldig toegepast controlevehikel in het kader van successie- of vermogensplanning. Prof. Jos Ruysseveldt licht aan de hand van een aantal clausules de werking van de maatschap praktijkgericht toe.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA – NKN – BIV)

Bekijk opleiding

De factuur – De impact van het nieuwe bewijsrecht

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Niels Appermont bespreekt tijdens deze webinar on demand de impact van het nieuwe bewijsrecht op de factuur. Naast een overzicht van de voornaamste aandachtspunten wordt ook ruim stilgestaan bij de relevante rechtspraak.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – BIV)

Bekijk opleiding

Vermogensplanning voor personen zonder afstammelingen of partner – Alternatieven voor het duolegaat met een goed doel

WEBINAR ON DEMAND

Indien men dus overweegt een testament op te maken in het voordeel van broers, zussen, verdere verwanten of vrienden is er nu meer nog dan voorheen een hoog prijskaartje aan successierechten of erfbelasting. Mr. Ferenc Ballegeer bespreekt tijdens deze webinar on demand de mogelijke alternatieven voor het duolegaat met een goed doel.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – NKN)

Bekijk opleiding

De voordelen van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar licht prof. Jos Ruysseveldt aan de hand van een aantal items de voordelen van het gebruik van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning, praktijkgericht toe.

1,5 uur / 1 punt (OVB РIBJ РITAA РFSMA РNKN РBIV)

Bekijk opleiding

Discriminatie op de werkvloer: een praktische handleiding voor de werkgever

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Ann Witters geeft een praktische handleiding voor de werkgever aan de hand van do‚Äôs and dont‚Äôs, ge√Įllustreerd met rechtspraak. Uiteraard komen zowel het sollicitatieproces, de dagelijkse werkzaamheden als de problematiek van ontslag aan bod.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Insolventie in een internationale context

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Ivan Peeters bespreekt de inpassing van de Belgische regelen en procedures rond insolventie in een internationale context, vanuit een pragmatisch perspectief.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jurgen Egger en mr. Glenn Hansen bespreken de strafrechtelijke aspecten die in het kader van het insolventierecht kunnen voorkomen. Zowel de faillissementsmisdrijven, de gemeenrechtelijke misdrijven bij insolventie, de procedurele aspecten als de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden komen aan bod.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

Schuldeiser en curator: vriend of vijand? De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Ilse Van de Mierop en mr. Jente Dengler¬†bespreken de wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement. Welke rol kunnen deze laatsten nog spelen in het faillissement? Wat zijn de mogelijkheden om hun positie te verbeteren en/of zelf ‚Äď naast de curator ‚Äď actie te ondernemen?

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

De individuele actie/beschermingsmogelijkheden van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jens Vrebos belicht de procedure van gerechtelijke reorganisatie vanuit het standpunt van de schuldeiser van de onderneming in reorganisatie.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

50 jaar Wet Breyne
Een overzicht aan de hand van rechtspraak

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht van het standpunt van recente rechtspraak en rechtsleer inzake 12 knelpunten die zich kunnen stellen bij de Wet Breyne en waarvan elke practicus in deze materie terdege op de hoogte zou moeten zijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Aansprakelijkheden als werkgever:
een praktijkgerichte update

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Chris Persyn en mevr. Annick Alders maken een analyse van de zogenaamde harde veiligheid en het psychosociaal welzijn. Op de dwarsdoorsnede van het sociaal recht, strafrecht, welzijnsrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht worden praktisch bruikbare tips gegeven over hoe goed omgaan met veiligheid niet alleen leidt tot minder risico’s, maar ook tot meer welzijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Managementovereenkomsten

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Dieter Dejonghe en mr. Ines Vandevelde lichten toe hoe men kan vermijden dat een managementovereenkomst wordt geherkwalificeerd als een arbeidsovereenkomst en welke impact de nieuwe B2B-wet heeft op bepaalde clausules zoals het vergoedingssysteem, confidentialiteit, concurrentie, aansprakelijkheid…

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Binden en belonen van medewerkers

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jan Lein neemt vooreerst binden en belonen met (potentieel)zeggenschap onder de loep. Naast de klassieke technieken zoals bonussen en winstpremies wordt ook ingegaan op het verlenen van aandelen en aandelenopties. Maar wat zijn de sociaalrechtelijke en fiscale gevolgen hiervan? Hoe zit het dan met stemrecht? In het tweede deel gaat de aandacht naar de diverse mogelijkheden van creatief belonen zonder medezeggenschap.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Het beslagrecht anders belicht

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Jens Vrebos een overzicht van enkele specifieke beslagen die minder vaak voorkomen in de praktijk van de gerechtsdeurwaarder, zoals een beslag op bitcoins, beslag op aandelen, beslag op webdomeinen… In het tweede deel wordt de impact van het insolventierecht bekeken op lopende en toekomstige executieprocedures. Daarnaast wordt ook ingegaan op enkele bijzondere posities.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

Werken in een ander land:
welk arbeidsrecht is van toepassing?

WEBINAR ON DEMAND

Bij een tewerkstelling in en ander land stelt zich uiteraard de vraag welk arbeidsrecht van toepassing is en hoe die tewerkstelling sluitend in een contract kan geregeld worden. Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Martijn Baert u een praktijkgericht overzicht van deze problematiek, met aandacht voor de meest recente rechtspraak in deze materie.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts maken een analyse van wat mogelijk is anno 2021 inzake de terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Handelstussenpersonen en distributieovereenkomsten

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft dr. Stijn Claeys een aantal recente ontwikkelingen op nationaal en internationaal vlak inzake handelstussenpersonen en distributieovereenkomsten, waarbij uiteraard ook de impact van de B2B-wetgeving aan bod komt.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)aannemings-overeenkomsten

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven gaat in op de diverse aandachtspunten bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst en neemt ook de onderaanneming onder de loep. Wat specifiek onderaanneming betreft wordt zowel het principe van de toelaatbaarheid geanalyseerd, als de verhoudingen opdrachtgever-hoofdaannemer, hoofdaannemer-onderaannemer en opdrachtgever-onderaannemer. Uiteraard kunnen ook de verzekeringstechnische aspecten niet ontbreken.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Contracteren met rechtspersonen

WEBINAR ON DEMAND

Wie is bevoegd om een vennootschap of vereniging, al dan niet rechtspersoon, te verbinden? Welke aandachtspunten zijn er bij het contracteren met een vennootschap of vereniging? En kunnen personen die handelen namens een vennootschap of vereniging ook persoonlijk verbonden zijn? Mr. Bram Baert geeft tekst en uitleg.

1 punt / 1,5 uur (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Carlos De Wolf bespreekt de uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten en de scheidingslijn in de uitvoeringsfase tussen overheidscontracten en privaatrechtelijke overeenkomsten. Ook de komende hervorming van het verbintenissenrecht en de impact van de nieuwe B2B-wetgeving spelen uiteraard ook een grote rol in deze nieuwe evoluties.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Aandeelhoudersovereenkomsten – Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand belichten mr. Joke Pattyn en mr. Jasper Caby de voornaamste aandeelhoudersafspraken, rekening houdend met het gewijzigd wetgevend kader, en worden nuttige aandachtspunten en praktische tips meegegeven met het oog op de redactie van dergelijke clausules.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

Conflicten in rechtspersonen: een stand van zaken

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Vanessa Ramon vanuit een praktijkgerichte invalshoek de verschillende actiemogelijkheden bij conflictsituaties binnen een rechtspersoon nader toegelicht, waarbij ook gewezen wordt op de verschillen en de gelijkenissen tussen vennootschappen en verenigingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: recente rechtspraak (2010-2020)

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Michael Thielens analyseert de contractuele aansprakelijkheidsgronden en -regimes van aannemer en architect aan de hand van een rechtspraakonderzoek van honderden vonnissen en arresten.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – BIV – Orde van Architecten – ITAA)

Bekijk opleiding

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen ‚Äď Fiscale aspecten

WEBINAR ON DEMAND

In het eerste deel geven mr. Henk Verstraete en mr. Esther Everaert een praktijkgericht overzicht van de fiscale impact van een overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen. In het tweede deel gaat mr. Geert De Neef dieper in op de fiscale integratie tijdens en na de overname.

3 uren/ 3 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen anno 2021

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Christophe Lemmens en prof. dr. Nils Broeckx bespreken de aansprakelijkheid van de gezondheidsbeoefenaar en de zorginstelling, waarbij uiteraard ook de uitdagingen van Corona-crisis aan bod komen. Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk op actuele praktijkproblemen.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ)

Bekijk opleiding

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Clausules in precontractuele onderhandelingen en bedingen inzake due diligence

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Henri Derycke, mr. Pierre Queritet en mr. Stijn Vanbaelen geven een praktijkgericht overzicht van de verschillende stappen bij de overdracht/overname van aandelen. In het eerste deel ligt de focus op de geheimhoudingsovereenkomst en de intentieverklaring (LOI). In het tweede deel komen de due diligence en de closing aan bod.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

De hervorming van het insolventierecht – De wet van 21 maart 2021 (Staatsblad 26 maart 2021), met in het bijzonder de invoering van het ‚ÄėVoorbereidend akkoord‚Äô

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jens Vrebos en mr. Astrid Leschouhier geven een praktijkgericht overzicht van deze hervorming met bijzondere aandacht voor de nieuwigheid van het ‚ÄėVoorbereidend akkoord‚Äô.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA)

 

Bekijk opleiding

De verkoop van een onroerend goed

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Frank Burssens geeft een praktijkgericht overzicht van vijf topics inzake de verkoop van een onroerend goed en dit aan de hand van recente rechtspraak.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – BIV – NKN – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: rechten en plichten van werkgever, sollicitant en (ex-)werknemer

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Isabel Plets geeft een praktijkgericht overzicht van de problematiek van privacy en gegevensbescherming in een arbeidsrechtelijke context en dit bij alle stappen van de arbeidsovereenkomst.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Zekerheden en hun uitwinning, in het bijzonder bij (in)solvente herstructureringen

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Ivan Peeters en dhr. Piet François geven een stand van zaken over de relevantie en performantie van zekerheden tegen een achtergrond van een dreiging van een neerwaartse conjunctuur.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Frank Burssens geeft een overzicht van de juridische aspecten bij de renovatie van een appartementsgebouw. Ook de problematieken van sloop, wederopbouw en bovenbouw worden uitvoerig besproken.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – Landmeters – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topics

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar worden drie topics uit het overheidsopdrachtenrecht telkens gedurende anderhalf uur praktijkgericht toegelicht: een analyse van de regelmatigheid van de offerte/kandidaatstelling op formeel vlak / de hervorming van het schadevergoedingscontentieux / wijzigingen in het geval van een vastgoedproject via overheidsopdracht.

4 uren/ 4 punten (OVB – IBJ – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie

WEBINAR ON DEMAND

Wat gebeurt er bij (dreigende) insolventie met de zakelijke rechten? Mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos maken een praktijkgerichte analyse aan de hand van heel wat recente wetgeving.

1,5 uur/ 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Erfpacht, opstal en vruchtgebruik – praktijkgerichte vragen die rijzen door de hervorming van het goederenrecht

WEBINAR ON DEMAND

Mr. William Timmermans en mr. Lieven Peeters geven een antwoord op tal van praktijkgerichte vragen over erfpacht, opstal en vruchtgebruik in het licht van de hervorming van het goederenrecht.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – BIV- ITAA)

 

Bekijk opleiding

Zekerheidstechnieken: stand van zaken.
Bezitloos pandrecht in de praktijk

WEBINAR ON DEMAND

Ons recht inzake zekerheidsrechten is de laatste 10 jaar aanzienlijk gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop. Mr. Philip Van Steenwinkel en Dhr. Levi Van Havere maken een stand van zaken op en peilen naar de relevantie en performantie van zekerheden tegen een achtergrond van een dreiging van een neerwaartse conjunctuur.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – Sam-Tes – ITAA)

 

Bekijk opleiding

ICT-contracten en gegevensbescherming

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Ruben Roex geeft u een praktijkgerichte analyse van de meer dan actuele problematiek van alles wat gegevensbescherming betreft in het kader van ICT-contracten. Uiteraard kan ook Schrems II niet ontbreken in deze uiteenzetting.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

 

Bekijk opleiding

ICT-contracten opstellen en beoordelen

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Stefan Van Camp geeft een praktijkgerichte analyse van verschillende ICT-overeenkomsten, die zowel in het licht van recente wetgeving en rechtspraak, als de snelle technische evoluties worden geanalyseerd.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering
in de bouwsector

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven geeft een grondige analyse van de verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid (Wet-Peeters I) en de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector (Wet-Peeters II).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – Landmeters – Architecten – FSMA)

 

Bekijk opleiding

De hervorming van het goederenrecht

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze opleiding krijgt u van 4 ervaren praktijkjuristen een overzicht van het nieuwe goederenrecht en de volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.

6 uren / 6 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Landmeters – ITAA – Sam-Tes)

 

Bekijk opleiding

De overeenkomst en het contractueel evenwicht in het Belgisch bouwrecht. Onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden: een analyse aan de hand van 10 vragen (inclusief boek)

U kan zich hier inschrijven voor de webinar ‘De overeenkomst en het contractueel evenwicht in het Belgisch bouwrecht. Onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden: een analyse aan de hand van 10 vragen’ op vrijdag 15 september 2023 inclusief de twee volumes van het ‚ÄėHandboek Bouwrecht ‚Äď derde editie‚Äô (uitgave Intersentia – december 2022 ter waarde van ‚ā¨ 325) mee aankopen.

Het Handboek wordt de week volgend op de uitzending aan de deelnemers bezorgd door de uitgeverij.

Bekijk opleiding

Consumentenbescherming bij de verwerving van financi√ęle diensten: de laatste ontwikkelingen – INCLUSIEF HANDBOEK

Via de knop ‘inschrijven’ boveneen kan u zich inschrijven voor de webinar ‘Consumentenbescherming bij de verwerving van financi√ęle diensten: de laatste ontwikkelingen’ inclusief het ‚ÄėHandboek consumentenbescherming en marktpraktijken‚Äô¬†(uitgave Intersentia ‚Äď september 2023 ‚Äď ter waarde van ‚ā¨250) van prof. dr. Reinhard Steennot (docent van deze opleiding) en prof. dr. Gert Straetmans.

Bekijk opleiding