Algemene Voorwaarden

 

Aankoop en facturatie

 

1. De webinars worden aangekondigd op de website van LegalLearning:

 • Indien u zich inschrijft voor een live-webinar (digitaal) worden de login, de slides en de cursus op de dag dat de webinar plaats vindt per mail door LegalLearning bezorgd.
 • Indien u zich inschrijft voor een live-seminar (klassikaal) krijgt u een bevestigingsmail na inschrijving. De slides en de documentatie worden op de dag dat de seminar plaats vindt per mail door LegalLearning bezorgd.
 • Voor webinars on demand gebeurt de aankoop via de webshop, waarbij u onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte webinar.

 

2. Na uw aankoop of inschrijving krijgt u steeds een factuur van LegalLearning, deze wordt elektronisch verstuurd in .pdf formaat naar het door u opgegeven e-mailadres en is betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

 

3. Annulatiemogelijkheden:

 • Bij live-webinars en seminars is annulatie mogelijk tot 3 werkdagen voor de start van de webinar of seminar. Het is uiteraard toegelaten u door een andere persoon te laten vervangen, op wiens naam dan ook het vormingsattest zal afgeleverd worden indien de webinar volledig werd gevolgd.
 • Gezien er bij webinars on demand onmiddellijk toegang verleend wordt tot de webinar is er geen mogelijkheid tot annulatie.

 

4. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand, alsook een schadeloosstelling van 10% van het factuurbedrag tot dekking van de invorderingskosten met een minimum van €125. 

 

5. LegalLearning behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de webinar waarvoor de factuur niet tijdig werd betaald te blokkeren, onverminderd de betaling van de openstaande factuur.

De reactivering na een blokkering wordt slechts uitgevoerd na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.

 

Bekijken en bewaren van webinars

 

6. De aangekochte webinars on demand kunnen worden bekeken via uw persoonlijke account op onze website tot 3 maanden na aankoop.

LegalLearning kan niet garanderen dat de webinars on demand ten allen tijde toegankelijk zijn. Tijdens onderhoudswerken of updates aan de website kunnen we webinars tijdelijk ontoegankelijk zijn.

De aangekochte webinars on demand worden bewaard in deze persoonlijk account en u bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u de webinar bekijkt.

 

7. De aankoop van de webinar on demand is voor persoonlijk gebruik en uw inloggegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven. Het maken van audiovisuele opnames of verveelvoudiging van de webinars is verboden, evenals het openbaar maken van de inhoud.

 

8. U kunt elk webinar (live of on demand) bekijken vanuit bijna elk apparaat, zolang u over een (stabiele) internet connectie beschikt.

De meest optimale manier om een webinar te volgen is vanuit een desktop of laptop computer met de Google Chrome browser.

Ondersteunde apparaten en browsers:

 • Google Chrome (versie 54 of nieuwer)
 • Mozilla Firefox (versie 49 of nieuwer)
 • Mac Safari (versie 10 of nieuwer)
 • Internet Explorer 11 & Edge
 • Android 4.2 of nieuwer (met Google Chrome version 50 of nieuwer)
 • Apple iOS (Safari 10 of nieuwer, of Google Chrome)
 • Klik hier om te zien welke browser en versie u op dit moment gebruikt
 • Klik hier om Google Chrome te downloaden indien nodig.

 

Aansprakelijkheid

 

9. De informatie in de webinars en seminars is geen juridisch advies.

 

10. Daar de webinar on demand geruime tijd raadpleegbaar is, is het altijd mogelijk dat bij het bekijken van de webinar bepaalde informatie achterhaald is door nieuwe wetgeving, recente rechtspraak, gewijzigde administratieve onderrichtingen en dus juridisch niet meer adequaat is.

 

11. Noch LegalLearning, noch degenen die wetenschappelijke ondersteuning hebben gegeven aan de webinar of seminar, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via deze webinars of seminars. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via de webinar of seminar behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van degene die de webinar of seminar volgt.

 

12. LegalLearning kan nooit verantwoordelijk worden gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van een webinar of seminar.

 

Intellectuele eigendom

 

13. De aankoop van een webinar of seminar impliceert in geen geval een gehele of gedeeltelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud ervan. De webinars zijn puur voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden verspreid.

 

Aanwezigheidsattesten

 

14. Om een aanwezigheidsattest te bekomen voor een webinar (live of on demand) is het vereist dat bij het bekijken van de webinar alle software en randapparatuur die kunnen interfereren met de webinar uitgeschakeld zijn.

 

15. De webinar (live of on demand) moet ook actief gevolgd worden: vragen en aanwezigheidspeilingen moeten beantwoord worden. Ook de eventuele vragenmodule of enquête moet vervolledigd worden en testvragen moeten ook correct beantwoord zijn.

 

Vragen stellen aan de docent

 

16. Gezien er bij een webinar on demand geen vragen kunnen gesteld worden op het moment van het bekijken van de webinar, zijn de website en/of de gegevens van de docent(en) steeds vermeld in de bezorgde slides en/of cursus, zodat het mogelijk is eventuele verduidelijkingen te vragen. Uiteraard is het niet de bedoeling om via deze weg gratis oplossingen voor persoonlijke dossiers te bekomen. LegalLearning kan desgevallend niet garanderen dat de docent(en) uw concrete vraag zullen beantwoorden.

 

17. Tijdens live webinars kunnen vragen schriftelijk worden gesteld tijdens de uitzending. De vragen worden dan gebundeld en komen op het einde van de webinar aan bod.  Uiteraard is het niet de bedoeling om via deze weg gratis oplossingen voor persoonlijke dossiers te bekomen. LegalLearning kan desgevallend niet garanderen dat de docent(en) uw concrete vraag zullen beantwoorden.

 

Gebruik van de kmo-portefeuille

 

17. LegalLearning is een erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Het registratienummer van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

18. De toepassingsoorwaarden voor het gebruik van de kmo-portefeuille wijzigen regelmatig en zijn vaak voor interpretatie vatbaar. Wanneer een door ons goedgekeurde subsidieaanvraag achteraf door Vlaio alsnog wordt geweigerd/herroepen zijn de gevolgen uitsluitend ten laste van de deelnemer (aanvrager van de subsidie). Vlaio zal in dat geval de ontvangen bijdrage van de deelnemer  terugstorten. Het is vervolgens aan de deelnemer om het integrale bedrag over te maken aan LegalLearning (Fides Ganda BV).

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

 

19.  Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, wordt geregeld door het Belgisch recht.

 

20.  Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van LegalLearning bevoegd.

 

LegalLearning

Fides Ganda BV

Eekhout 40, 9000 Gent

BE 0660 870 601

tom@legalnews.be