Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

In een testament kan men heel wat clausules opnemen, maar steeds dient de practicus zich de vraag te stellen in welke mate de betreffende beschikking de civielrechtelijke en/of fiscale Evaluatie zal doorstaan. Tijdens deze webinar on demand onderwerpt mr. Nathalie Labeeuw zeer concreet twaalf clausules aan een kritisch onderzoek, waarbij zij telkens haar visie zal geven of de betreffende wilsbeschikking vanuit een civielrechtelijk en/of fiscaal oogpunt aanvaardbaar is.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – FSMA – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

In een testament kan men heel wat clausules opnemen, maar steeds dient de practicus zich de vraag te stellen in welke mate de betreffende beschikking de civielrechtelijke en/of fiscale Evaluatie zal doorstaan.

Tijdens deze webinar on demand onderwerpt mr. Nathalie Labeeuw zeer concreet twaalf clausules aan een kritisch onderzoek, waarbij zij telkens haar visie zal geven of de betreffende wilsbeschikking vanuit een civielrechtelijk en/of fiscaal oogpunt aanvaardbaar is.

 

DOCENT
 • Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot Cazimir

 

DATUM OPNAME
 • 5/12/2023

 

PROGRAMMA

Volgende clausules komen aan bod:

 1. Het testamentair meerjarigenbewind.
  Dergelijk beding vermijdt dat een nog niet matuur geachte erfgenaam het gelegateerd vermogen te snel of ondoordacht zou vervreemden of bezwaren door een derde het vermogen te laten beheren.

  • Is dergelijke clausule geldig voor een meerderjarig kind, gezien deze problematiek aan bod is gekomen in het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 maart 2022?
  • Welke mogelijke alternatieven zijn er voorhanden om ongelukkige juridische uitspraken te vermijden?
 2. Afzwakking of versterking van het wettelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot.
  • Kan de erflater voorzien dat de afstammelingen het erfrechtelijk vruchtgebruik van de overlevende ouder niet zullen omzetten en kunnen ook bepaalde omzettingsmodaliteiten worden ingevoerd?
  • Welke aandachtspunten dient men voor ogen te houden als het testament bepaalt dat de langstlevende echtgenoot de keuze heeft de hem/haar gelegateerde goederen te kiezen en dit op te vullen tot het grootst beschikbaar deel?
  • Is een legaat van de gezinswoning in volle eigendom aan de langstlevende echtgenoot wel of geen fiscaal misbruik?
 3. De uitsluitingsclausule.
  • Deze clausule bepaalt dat het geschonken of gelegateerde goed en/of de eventuele inkomsten ervan steeds tot het privévermogen van de afstammeling zal blijven behoren en dit ongeacht het huwelijksstelsel. Maar hoe werkt men dit praktisch adequaat uit, zeker in het licht van de latere vervanging van het goed.
 4. Delegatie van bevoegdheden om de begunstigde aan te duiden.
  • Is het mogelijk in het testament een opdracht aan een erfgenaam te voorzien om zelf te bepalen wie het legaat zal ontvangen of het legaat aan een persoon die de erfgenaam of de algemene legataris mag aanwijzen (legaat met delegatie van keuzebevoegdheid)?
 5. De testamentaire clausule van onverdeeldheid.
  • Kan men een testamentaire clausule opnemen waarin de erflater een tijdelijke onverdeeldheid (beperkt in de tijd) oplegt aan zijn erfgenamen of legatarissen?
 6. Het kinderloos vrijgezel testament.
  • Is er al dan niet fiscaal een probleem als de erflater voorziet dat er zal afgeweken worden van de regels van het wettelijk erfrecht en de gehele nalatenschap naar de ouder(s) gaat en niet naar de broers en/of zussen?
   Op die wijze wordt de nalatenschap immers tweemaal aan het tarief ‘in rechte lijn’ vererfd.
 7. Het uitsluiten van ouderlijk genots- en beheersrecht.
  • Welke verschillende mogelijkheden zijn er om de echtgenoot/echtgenote het vruchtgenot en de inkomsten (in toepassing van art. 387 B.W.) op de goederen die kinderen ontvangen bij overlijden te ontnemen?
 8. Het vervreemdingsverbod.
  • Verbodsbepalingen tot vervreemding zijn in strijd met de openbare orde en dus nietig. Maar in welke situaties is het verbod toch toegalaten?
 9. De strafclausule en het alternatief legaat.
  • Is een clausule waarbij de erflater de erfenisaanspraken van een erfgenaam of legataris beperkt of tenietdoet voor het geval dat deze het testament (of een deel ervan) niet uitvoert of betwist geldig?
  • Is het toegelaten te voorzien dat de erfgenaam bij het openvallen van de nalatenschap de keuze krijgt om al dan niet te berusten in de bepalingen van het testament en dat hij/zij bij berusting een alternatieve, meer voordelige testamentaire beschikking uitwerking krijgt?
 10. Het keuzelegaat.
  • Kan de erflater het voorwerp van het legaat in mindere of meerdere mate aan het oordeel van de legataris overlaten?
 11. De zaakvervanging.
  • In welke mate is de zaakvervanging een nuttige optie voor de handhaving van het zakelijk recht bij het verlies van bepaalde gelegateerde goederen, bvb. bij het fideï-commis de residuo?
 12. Is het mogelijk te ontsnappen aan de fictiebepaling die de wetgever heeft voorzien om te vermijden dat de erflater een legaat opmaakt waarin de erflater verklaart één of meer bepaalde sommen schuldig te zijn jegens zijn erfgenamen om aldus de erfbelasting te verminderen?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten

Andere suggesties…