Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023

240,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wordt door dhr. Constant De Koninck en mr. Peter Teerlinck een kort overzicht gegeven van de meest recente wet- en regelgeving, incl. omzendbrieven en wordt vervolgens aansluitend de meest recente rechtspraak besproken, dit aan de hand van alle stappen in de procedure inzake overheidsopdrachten.

4 uren / 4 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Tijdens deze webinar on demand wordt door dhr. Constant De Koninck en mr. Peter Teerlinck een kort overzicht gegeven van de meest recente wet- en regelgeving, incl. omzendbrieven en wordt vervolgens aansluitend de meest recente rechtspraak besproken, dit aan de hand van alle stappen in de procedure inzake overheidsopdrachten. Naast de slides, verkrijgt elke deelnemer ook een documentatiebundel met een link naar alle door de sprekers behandelde rechtspraak en regelgeving!

 

DOCENTEN
 • Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof
 • Mr. Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt

 

DATUM OPNAME
 • 06/06/2023

 

PROGRAMMA

Recente wet- en regelgeving en omzendbrieven

 • De Wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur
  • de uitbreiding van het verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen
  • de wijziging van artikel 62 m.b.t. de aankondiging van een gegunde opdracht
  • de wijziging van artikel 85 m.b.t. de niet-gunning van een overheidsopdracht
  • de aanvulling van artikel 92 betrekking hebbende op een overheidsopdracht van een beperkte waarde
  • de wijzigingen van artikel165, § 2 betrekking hebbende op de op de aanbesteders rustende statistische verplichtingen
 • De impact van Boek 5 (nieuw verbintenissenrecht)
  • precontractuele aansprakelijkheid
  • de imprevisieleer (‘verandering van omstandigheden’)
  • eenzijdige opzegbaarheid van een contract van onbepaalde duur
 • Het KB van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie door de oorlog in Oekraïne

Overzicht van rechtspraak (deel 1)*

 • De al dan niet toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving:
  • in house en samenwerking tussen aanbestedende overheden
  • onroerendgoedtransacties
 • De principes van het overheidsopdrachtenrecht. Het proportionaliteitsbeginsel
 • Voorbehouden overheidsopdrachten. Opdracht voorbehouden aan de sociale economie
 • Raamovereenkomsten
  • het niet-vermelden van maximaal af te nemen waarde / hoeveelheden en openbare orde?
  • raamovereenkomsten voor werken en de voorschriften m.b.t. de erkenning van aannemer van werken
  • gunningsbeslissing waarbij geen tweede begunstigde wordt aangeduid
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten
 • Kwalitatieve selectie
  • de vestigingsplaats van de dienstverlener als selectiecriterium
  • beperking beroep op draagkracht van derden
  • beroep op de draagkracht van onderaannemers – onderaannemers die niet voldoen aan de selectiecriteria
  • referenties
  • VCA-certificaat. Veiligheids- en gezondheidsplan
  • Ratio Jaarlijks omzetcijfer/Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting
 • Het regelmatigheidsonderzoek. Ondertekening van de offerte door gemachtigde / gevolmachtigde

Overzicht van rechtspraak (deel 2)*

 • De evaluatie van offertes
  • Evaluatieing aan het niet in het bestek vermeld subgunningscriterium
  • geen Evaluatieing aan de onderscheiden (sub)gunningscriteria
  • regelmatigheidsonderzoek: de hoorplicht
  • evaluatie van offertes aan de hand van niet aangekondigde subgunningscriteria
  • onregelmatige offerte. Miskenning van besteksbepalingen. Wat zijn minimale eisen / substantiële vereisten?
  • onregelmatige offerte: voorbehoud in offerte
 •   Het prijzenonderzoek: abnormale prijzen
 • Betalingsregels overheidsopdrachten. Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
 • Afwezigheid van procesbelang i.g.v. niet-deelname aan de plaatsingsprocedure
 • Beroepsprocedures voor de Raad van State
  • onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing
   • de afwezigheid van belang
   • laattijdigheid van de vordering
   • de aanbestedende instantie is geen administratieve overheid
  • onontvankelijkheid van de vordering tot tussenkomst: de vordering ingesteld door één lid van een tijdelijke maatschap
  • de problematiek van het aanvechten van (beweerdelijk) onwettige besteksbepalingen
  • hoorplicht in het kader van de beslissing om een offerte substantieel onregelmatig te verklaren?
  • schadevergoedingscontentieux voor de Raad van State. Art. 11bis RvS-Wet

* het betreft een niet exhaustieve opsomming van de te behandelen rechtspraaktopics

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • verantwoordelijken uit de publieke sector
 • financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

 

DEELNAMEPRIJS

€240 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €240, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • OVB: 4 standaardpunten
 • IBJ: 4 punten
 • ITAA: 4 uren (categorie A)
 • BIV: 3 uren

Andere suggesties…