Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023

240,00 excl. btw

WEBINAR OP 6 JUNI 2023

Tijdens deze webinar wordt door dhr. Constant De Koninck en mr. Peter Teerlinck een kort overzicht gegeven van de meest recente wet- en regelgeving, incl. omzendbrieven en wordt vervolgens aansluitend de meest recente rechtspraak besproken, dit aan de hand van alle stappen in de procedure inzake overheidsopdrachten.

4 uren / 4 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar wordt door dhr. Constant De Koninck en mr. Peter Teerlinck een kort overzicht gegeven van de meest recente wet- en regelgeving, incl. omzendbrieven en wordt vervolgens aansluitend de meest recente rechtspraak besproken, dit aan de hand van alle stappen in de procedure inzake overheidsopdrachten. Naast de slides, verkrijgt elke deelnemer ook een documentatiebundel met een link naar alle door de sprekers behandelde rechtspraak en regelgeving!

 

Indien u verhinderd bent om live te kijken kan u deze webinar ook achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 6 juni 2023
 • 12u30 – 17u

 

DOCENTEN
 • Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof
 • Mr. Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt

 

PROGRAMMA

 

12u30 – 14u30 : uiteenzetting met vraagstelling

14u30 – 15u : pauze

15u – 17u : uiteenzetting met vraagstelling

 

Recente wet- en regelgeving en omzendbrieven

 • De Wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur
  • de uitbreiding van het verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen
  • de wijziging van artikel 62 m.b.t. de aankondiging van een gegunde opdracht
  • de wijziging van artikel 85 m.b.t. de niet-gunning van een overheidsopdracht
  • de aanvulling van artikel 92 betrekking hebbende op een overheidsopdracht van een beperkte waarde
  • de wijzigingen van artikel165, § 2 betrekking hebbende op de op de aanbesteders rustende statistische verplichtingen
 • De impact van Boek 5 (nieuw verbintenissenrecht)
  • precontractuele aansprakelijkheid
  • de imprevisieleer (‘verandering van omstandigheden’)
  • eenzijdige opzegbaarheid van een contract van onbepaalde duur
 • Het KB van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie door de oorlog in Oekraïne

Overzicht van rechtspraak (deel 1)*

 • De al dan niet toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving:
  • in house en samenwerking tussen aanbestedende overheden
  • onroerendgoedtransacties
 • De principes van het overheidsopdrachtenrecht. Het proportionaliteitsbeginsel
 • Voorbehouden overheidsopdrachten. Opdracht voorbehouden aan de sociale economie
 • Raamovereenkomsten
  • het niet-vermelden van maximaal af te nemen waarde / hoeveelheden en openbare orde?
  • raamovereenkomsten voor werken en de voorschriften m.b.t. de erkenning van aannemer van werken
  • gunningsbeslissing waarbij geen tweede begunstigde wordt aangeduid
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten
 • Kwalitatieve selectie
  • de vestigingsplaats van de dienstverlener als selectiecriterium
  • beperking beroep op draagkracht van derden
  • beroep op de draagkracht van onderaannemers – onderaannemers die niet voldoen aan de selectiecriteria
  • referenties
  • VCA-certificaat. Veiligheids- en gezondheidsplan
  • Ratio Jaarlijks omzetcijfer/Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting
 • Het regelmatigheidsonderzoek. Ondertekening van de offerte door gemachtigde / gevolmachtigde

Overzicht van rechtspraak (deel 2)*

 • De evaluatie van offertes
  • Evaluatieing aan het niet in het bestek vermeld subgunningscriterium
  • geen Evaluatieing aan de onderscheiden (sub)gunningscriteria
  • regelmatigheidsonderzoek: de hoorplicht
  • evaluatie van offertes aan de hand van niet aangekondigde subgunningscriteria
  • onregelmatige offerte. Miskenning van besteksbepalingen. Wat zijn minimale eisen / substantiële vereisten?
  • onregelmatige offerte: voorbehoud in offerte
 •   Het prijzenonderzoek: abnormale prijzen
 • Betalingsregels overheidsopdrachten. Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
 • Afwezigheid van procesbelang i.g.v. niet-deelname aan de plaatsingsprocedure
 • Beroepsprocedures voor de Raad van State
  • onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing
   • de afwezigheid van belang
   • laattijdigheid van de vordering
   • de aanbestedende instantie is geen administratieve overheid
  • onontvankelijkheid van de vordering tot tussenkomst: de vordering ingesteld door één lid van een tijdelijke maatschap
  • de problematiek van het aanvechten van (beweerdelijk) onwettige besteksbepalingen
  • hoorplicht in het kader van de beslissing om een offerte substantieel onregelmatig te verklaren?
  • schadevergoedingscontentieux voor de Raad van State. Art. 11bis RvS-Wet

* het betreft een niet exhaustieve opsomming van de te behandelen rechtspraaktopics

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • verantwoordelijken uit de publieke sector
 • financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

 

DEELNAMEPRIJS

€240 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €240, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • OVB: 4 standaardpunten
 • IBJ: 4 punten
 • ITAA: 4 uren (categorie A)
 • BIV: aanvraag ingediend
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.  

Andere suggesties…