Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen: een analyse
aan de hand van 10 knelpunten

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

De nakende inwerkingtreding van Boek 6 roept heel wat vragen op wat de impact op de gevolgen voor verzekeringen betreft. Tijdens deze webinar on demand maken mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo daarom aan de hand van 10 knelpunten een praktijkgerichte analyse van een aantal specifieke bepalingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Het nieuwe Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) werd goedgekeurd op 1 februari 2024, zal normalerwijze in juni 2024 gepubliceerd worden en in werking treden op 1 januari 2025. Uiteraard zal de invoering van Boek 6 een grote impact hebben wat verzekeringen betreft.

Waar oorspronkelijk voorzien was in verplichte verzekeringen, zoals voor bijvoorbeeld de ouders, is dit niet weerhouden geweest: het verzet van de verzekeringssector is een zeer belangrijke reden geweest voor hun opheffing.

De verzekeringssector was de mening toegedaan dat de invoering van een wettelijke verzekering niet in het Burgerlijk Wetboek kan opgenomen worden en dat dit eerst grondig moet besproken worden. Pas nadien kan met kennis van zaken beslist worden of een verzekering al dan niet wettelijk verplicht moet worden en onder welke voorwaarden.

Op lange termijn is het nochtans wel waarschijnlijk dat de voorgestelde verplichte verzekeringen, met inbegrip van een rechtsbijstandsverzekering, zullen worden ingevoerd.

Uiteraard roept de nakende inwerkingtreding van Boek 6 heel wat vragen op wat de impact op de gevolgen voor verzekeringen betreft: tijdens deze webinar on demand maken mr. Sandra Lodewijckx daarom aan de hand van 10 knelpunten een praktijkgerichte analyse van een aantal specifieke bepalingen.

 

DOCENTEN
 • Mr. Sandra Lodewijckx, advocaat-vennoot Lydian / gastdocent UAntwerpen
 • Mr. Pieter-Jan Van Mierlo, advocaat Lydian

 

DATUM OPNAME
 • 26/04/2024

 

PROGRAMMA

Volgende 10 knelpunten worden besproken:

1. De samenloop van aansprakelijkheidsregels (artikel 6.3)

‘Tenzij de wet of het contract anders bepaalt, zijn de wettelijke bepalingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid van toepassing tussen medecontractanten.’

De benadeelde kan dus zijn vordering instellen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid, zonder dat hierbij nog voorrang gegeven wordt aan de regels inzake contractuele aansprakelijkheid. Het feit dat er een uitzondering voorzien is die een contractuele uitsluiting van de extracontractuele aansprakelijkheidsgrond toelaat zal niet van toepassing zijn op gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten, omdat deze specifieke wetgeving voorrang heeft op de bepaling in artikel 6.3. Zal dit nu een uitbreiding van de dekkingsplicht van de verzekeraars tot gevolg hebben?

2. Aansprakelijkheid voor eigen daad (artikel 6.6)

‘De algemene zorgvuldigheidsnorm vereist een gedrag dat overeenkomt met dat van ‘een voorzichtig en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden geplaatst’.

Hier wordt het huidige criterium van ‘de normaal vooruitziend en voorzichtig persoon’ vervangen: is deze nieuwe terminologie geen aanleiding tot toekomstige discussies?

3. Verantwoordelijkheid van minderjarigen (artikelen 6.9 en 6.10)

‘De minderjarige van minder dan twaalf jaar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn fout of door een ander tot aansprakelijkheid leidend feit en de minderjarige van twaalf jaar of meer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn fout of door een ander tot aansprakelijkheid leidend feit. De rechter kan echter oordelen dat de minderjarige geen schadeloosstelling verschuldigd is of de door hem verschuldigde schadeloosstelling beperken. Wanneer de aansprakelijkheid van de minderjarige gedekt is door een verzekeringsovereenkomst, kan de rechter niet oordelen dat geen schadeloosstelling verschuldigd is, noch deze beperken tot een bedrag dat lager is dan dat waarvoor deze verzekeringsovereenkomst dekking verleent.’

Of de schadeveroorzaker al dan niet verzekerd is, zal dus een invloed hebben op het bedrag van de schadevergoeding…

Betekent dit dat de verzekeraars geconfronteerd zullen worden met een veel hogere schadelast en dat dit ook zal leiden tot hogere premies?

4. Aansprakelijkheid van personen belast met het toezicht op anderen (artikel 6.13)

‘De persoon die op grond van een wettelijke of reglementaire bepaling, een gerechtelijke of administratieve beslissing of een contract ermee belast is op globale en duurzame wijze de levenswijze van andere personen te organiseren en te controleren, is aansprakelijk voor de schade die deze laatsten door hun fout of een ander tot aansprakelijkheid leidend feit veroorzaken aan derden terwijl zij onder zijn toezicht staan.’

Wat wordt bedoeld met ‘globale en duurzame wijze’, gezien de Memorie van Toelichting hier ook niet zeer duidelijk over is? Wat met gevangenissen, meerdaagse jeugdkampen, woonzorgcentra, psychiatrische instellingen, feitelijke verenigingen…?

5. Het verlaten van de klassieke orgaantheorie (artikel 6.15)

‘De rechtspersoon van privaat recht is foutloos aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn bestuursorganen of door de leden, in rechte of in feite, van die organen aan derden tijdens en naar aanleiding van de uitoefening van hun functie, als gevolg van hun fout of een ander tot aansprakelijkheid leidend feit.’

In welke mate zal dit artikel een impact hebben wat de verzekering voor rechtspersonen betreft? Zal dit leiden tot een verzwaring van de verzekeringspremies?

6. Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken en dieren (artikel 6.16)

‘De bewaarder van een zaak is foutloos aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek van die zaak en voor de schade veroorzaakt door een dier.’

Houdt dit nu in dat de bewaarder niet langer (deels) aan zijn aansprakelijkheid zal kunnen ontsnappen door aan te tonen dat het gebrek van de zaak of de daad van het dier werd veroorzaakt door een gebeurtenis die een geval van overmacht uitmaakt of door een daad van een derde?

7. Oorzakelijk verband (artikel 6.18 en volgende)

‘Er is evenwel geen aansprakelijkheid indien het verband tussen het tot aansprakelijkheid leidende feit en de schade dermate verwijderd is dat het kennelijk onredelijk zou zijn de schade toe te rekenen aan de persoon die wordt aangesproken. Bij deze beoordeling wordt in het bijzonder rekening gehouden met het onwaarschijnlijke karakter van de schade in het licht van de normale gevolgen van het tot aansprakelijkheid leidende feit en met de omstandigheid dat dit feit niet op betekenisvolle wijze heeft bijgedragen tot het ontstaan van de schade.’

Zullen er op verzekeringsvlak heel wat discussies ontstaan over de betekenis van het woord ‘betekenisvol’ dat in dit artikel wordt gebruikt, terwijl er nu toch vaste Cassatie-rechtspraak is en de rechter voldoende speelruimte heeft?

8. De betaling van (een deel van) de nettowinst als wijze van schadeloosstelling (artikel 6.33 en volgende)

‘Wanneer de aansprakelijke, opzettelijk en met de bedoeling winst te realiseren, inbreuk heeft gemaakt op een persoonlijkheidsrecht van de benadeelde of zijn eer of reputatie heeft aangetast, kan de rechter de benadeelde een bijkomende vergoeding toekennen gelijk aan het geheel of een deel van de nettowinst gerealiseerd door de aansprakelijke.’

Is deze bijkomende vergoeding al dan niet verzekerbaar, want bijvoorbeeld boetes in het kader van rechtsbijstandverzekeringen zijn niet verzekerbaar?

9. Toekomstige schade (artikel 6.34)

‘Toekomstige schade die het gevolg is van een aantasting van de fysieke of psychische integriteit wordt vergoed onder de vorm van een bedrag vastgesteld op forfaitaire wijze, door kapitalisatie of onder de vorm van een rente, naargelang dit passend is. Hierbij wordt, onder meer rekening gehouden met de toestand van de partijen en de belangen van de benadeelde.’

In casu had de verzekeringssector gepleit voor de omschrijving ‘Toekomstige schade die het gevolg is van een aantasting van de fysieke integriteit wordt per schadepost vergoed…’ omdat niet duidelijk is of de rechter per element van de schade beslist of een forfaitair bedrag of kapitaal zal verschuldigd zijn. Hoe moet het artikel nu begrepen worden?

10. Nieuwe schade en verergering van de schade (artikel 6.36)

‘De benadeelde die vergoed werd voor schade als gevolg van een aantasting van zijn fysieke of psychische integriteit kan een bijkomende schadevergoeding vorderen voor de nieuwe schade of een verergering van de schade die het gevolg is van dezelfde aantasting maar die nog niet in rekening is gebracht en waarvan hij op het ogenblik van de beslissing van de rechter of van de buitengerechtelijke regeling redelijkerwijze geen kennis kon hebben.’

Betekent dit dat de verzekering een bijkomende vergoeding zal moeten voorzien wanneer er in een latere periode iets zou wijzigen, zoals de invoering van een nieuwe schadepost in de indicatieve tabel? Om dit te vermijden werd er vanuit verzekeringskringen gepleit om het woord ‘schade’ te vervangen door ‘letsels’, maar dit is niet weerhouden.

 

DOELGROEP
 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…