Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

165,00 excl. btw

WEBINAR OP DONDERDAG 25 APRIL 2024

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers geven tijdens deze webinar een praktijkgerichte analyse van de komende wijzigingen inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Op 28 maart 2024 werd het Besluit van 8 maart 2024 van de Vlaamse Regering betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers gepubliceerd in het Staatsblad.

De bedoeling is in te zetten op een actief migratiebeleid waarbij buitenlandse arbeidskrachten die het economisch weefsel in Vlaanderen komen versterken, worden aangetrokken naar onze arbeidsmarkt, maar waarbij tevens misbruik en migratierisico worden vermeden door de aanscherping van het concentrisch beleid en door doorgedreven controle.

Tijdens dit webinar krijgt u van mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers en dit op basis van een jarenlange praktijkervaring, een praktijkgerichte analyse van de wijzigingen, die in voege treden op 1 mei 2024.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 25 april 2024
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Sophie Maes, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Simon Albers, advocaat Claeys & Engels

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Volgende wijzigingen zijn voorzien:

Aantrekken van buitenlands toptalent

 • Een dynamische update van de knelpuntberoepenlijst voor middengeschoolde functies:
  • om in te spelen op plotse wijzigingen op de arbeidsmarkt kan de lijst eerder dan om de twee jaar herzien worden
  • tussentijdse herzieningen zijn mogelijk
  • uiterlijk om de drie jaar wordt een actualisering verplicht.
 • Buitenlandse leerkrachten kunnen aan de slag in het Vlaamse onderwijs binnen de categorie hooggeschoolden, maar volgens de  huidige regel binnen economische  migratie geldt hiervoor een  minimum  verloning van 100% van het  gemiddeld  bruto  jaarsalaris, verloning  die  hoger  is dan  het  huidige  loonbarema  in  onderwijs:
  • het salarisbarema zou verlaagd worden van 100% naar 80%, dit naar analogie met het barema  voor  jonge hoogopgeleiden en verpleegkundigen.
 • Flexijobs: houders van een gecombineerde vergunning kunnen bijkomstig een flexijob uitoefenen zonder dat de  tweede werkgever hiervoor een nieuwe toelating hoeft aan te vragen.

Misbruik en oneigenlijke migratie terugdringen

 • Versterking van het concentrische model:
  • enkel voor ruime knelpuntvacatures (VDAB) kan een buitenlandse werknemer in een ‘overig profiel’ aangeworven worden
  • werkgevers moeten de eigen arbeidsreserve bovendien voldoende afgeEvaluatiet hebben alvorens over te gaan tot aanwerving van een buitenlandse arbeidskracht in de categorie overige.
 • De garantie dat economische migratie het economisch weefsel komt versterken:
  • inbouwen van extra-garanties die de economische meerwaarde van de komst van de buitenlandse arbeidskracht garanderen door heel concreet de bedrijfsactiviteit van de aanvrager-werkgever te screenen
  • een buitenlandse werknemer moet, om in aanmerking te komen voor migratie, voor minimum 80% tewerkgesteld worden (categorie knelpuntberoep of ‘overig profiel’)
  • er kunnen extra- bewijzen gevraagd worden om de kwalificaties en de ervaring van de buitenlandse werknemer te attesteren.
 • Controle op de naleving van de voorwaarden inzake tewerkstelling en de regels inzake arbeidsbemiddeling:
  • de Controlekamer, die na de Borealiscrisis opgericht werd, controleert de voorwaarden zowel vooraf als achteraf
  • ook mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de werkgever dienen de regels na te leven
  • mandatarissen die tevens optreden als bemiddelaar tussen werkgever en werknemer dienen de regels inzake private arbeidsbemiddeling na te leven.

Blue Card

 • De gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

Seizoenarbeid

 • Aanpassingen in de omzetting van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider.

14u15 – 14u30 : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • bedrijfsjuristen, magistraten en advocaten
 • personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale secretariaten en financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest

Andere suggesties…