Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

245,00 excl. btw

WEBINAR OP DINSDAG 23 APRIL 2024

Het nieuwe Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) werd goedgekeurd op 1 februari 2024. Prof. dr. Kristof Uytterhoeven zal tijdens deze webinar stilstaan bij de impact voor de bouw- en vastgoedsector.

Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Het nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht’ (Intersentia, april 2024).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – FSMA -ITAA – IGO)

Beschrijving

Het nieuwe Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) werd goedgekeurd op 1 februari 2024 en zal bij de verwachte inwerkingtreding op 1 januari 2025 zeker voor de bouw- en vastgoedsector heel wat consequenties hebben. Tijdens deze webinar wordt door prof. dr. Kristof Uytterhoeven op een praktijkgerichte wijze stilgestaan bij tien aandachtspunten die elke practicus in de bouw- en vastgoedsector terdege zou moeten kennen.

Elke deelnemer ontvangt de gloednieuwe publicatieHet nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht’ van dhr. Constant De Koninck (uitgave Intersentia ter waarde van € 80, april 2024).

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 23 april 2024
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

 

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

Inleiding

Volgende 10 aandachtspunten worden vervolgens stap voor stap besproken, met telkens de link naar de bouw- en vastgoedsector:

1. De bepalingen van Boek 6 zijn in principe van aanvullend recht. Sommige bepalingen hebben echter geheel of gedeeltelijk een karakter van dwingend recht of van openbare orde (artikel 6.1). Wanneer is dit het geval? Met welke bepalingen moet de bouwsector terdege rekening houden, omdat er niet contractueel van kan afgeweken worden?

2. Wat is de impact van de invoering van Boek 6 op de verzekeringen in de bouwsector? In welke zin zullen de polisvoorwaarden waarschijnlijk aangepast worden en zullen de premies in belangrijke mate stijgen?

3. In de regel zijn de wettelijke bepalingen inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid ook van toepassing tussen medecontractanten (artikel 6.3, § 1). Wat houdt dit concreet in en welke gevolgen heeft dit voor de bouwsector? Hoe kan een (onder)aannemer zich indekken tegen dat risico op buitencontractuele aansprakelijkheid bij het sluiten van (onder)aannemingscontracten?

4. De wetsbepalingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid zijn van toepassing tussen de benadeelde en de hulppersoon van zijn medecontractanten (artikel 6.3, § 2). Wat betekent dit concreet voor de bouwsector en welke is het best in te nemen standpunt voor de bouwheer, de architect, de hoofdaannemer, de onderaannemers?

5. Volgens artikel 6.5 is eenieder aansprakelijk voor de schade die hij door zijn fout aan een ander veroorzaakt. Deze fout kan onder meer bestaan uit de schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm. Met welke criteria kan de rechter rekening houden om te oordelen dat er sprake is van een schending van deze algemene zorgvuldigheidsnorm? Wat is de impact daarvan op de bouwsector?

6. Er wordt bepaald dat er overmacht is wanneer het onmogelijk is de toepasselijke gedragsregel na te leven (artikel 6.7). Hoe verhoudt het begrip overmacht inzake buitencontractuele aansprakelijkheid zich tot het begrip overmacht in contractuele aansprakelijkheid? Blijven de principes uit het verleden en wat de rechtspraak aanvaardt als overmacht behouden of wijzigt er iets?

7. De aansprakelijkheid van de eigenaar van een gebouw voor de instorting ervan (oud artikel 1386) wordt afgeschaft en het ruimer artikel 6.17, waar wordt gesproken over het ruimere begrip ‘zaak’ zal nu van toepassing zijn. Heeft dit in concreto gevolgen voor de praktijk?

8. Wie staat in voor de kosten verbonden aan preventie van schade (artikel 6.28)? In welke mate kan de rechter preventieve maatregelen opleggen aan de aansprakelijke? Hoe verhoudt zich dat tot artikel 6.40? Welke praktische gevolgen kan dit hebben bij bouwprojecten?

9. In welke mate kan de benadeelde die vergoed werd voor schade als gevolg van een aantasting van zijn fysieke of psychische integriteit een bijkomende schadevergoeding vorderen voor nieuwe schade of verergering van de schade? Welke impact heeft dit op de schaderegeling?

10. Wat houdt het herstel in natura in de zin van artikel 6.33 precies in? De aansprakelijke kan ook aanbieden om de schade in natura te herstellen. De benadeelde kan evenwel dit aanbod weigeren indien hij hiervoor gegronde redenen heeft? Hoe moeten deze regels praktisch worden toegepast en welke gevolgen kan dit hebben voor de bouwsector?

16u45 – 17u : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€245 (excl. 21% btw) inclusief de gloednieuwe publicatie ‘Het nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht’ (ter waarde van €80).

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €245, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde (zonder boek!). Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…