De Klokkenluidersregeling: de klok tikt…

180,00 excl. btw

WEBINAR OP 30 AUGUSTUS 2022

Tijdens deze webinar zullen mr. Liesbet Vandenplas en mr. Anneleen Van de Meulebroucke u de voornaamste principes van de aankomende wetgeving toelichten vanuit een multidisciplinaire benadering, zowel voor de publieke als de private sector. Zij bieden u een overzicht van de verplichtingen van uw organisatie en praktische tips, waarmee u in uw onderneming aan de slag kan.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

De Europese Klokkenluidersrichtlijn voerde een verplichting tot het instellen van een klokkenluidersregeling voor publieke en private entiteiten in en België moest deze richtlijn op 17 december 2021 omzetten.

De wetgeving voor de publieke en private sector wordt evenwel pas deze zomer verwacht met inwerkingtreding tegen de herfst van 2022. Voor de publieke sector zou de verplichting om een klokkenluidersregeling in te voeren, onverkort gelden. Voor de private sector zou die verplichting dan weer afhangen van de omvang van de entiteit en de sector waarin zij opereert.

Tijdens deze webinar worden de voornaamste principes van de aankomende wetgeving toegelicht vanuit een multidisciplinaire benadering. De spreeksters bieden een overzicht van de verplichtingen voor elke organisatie en geven praktische tips ten behoeve van onderneming én betreffend adviseur.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 30 augustus 2022
 • 13u30 – 16u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Liesbet Vandenplas, partner Eubelius
 • Mr. Anneleen Van de Meulebroucke, counsel Eubelius

 

PROGRAMMA

13u30 – 16u: uiteenzetting (korte pauze rond 14u45)

De voornaamste principes van de aankomende wetgeving

 • Hoe ver reikt het materieel toepassingsgebied, gezien de uitgebreide domeinen die voorzien worden (consumentenbescherming, fiscale en sociale fraude, witwassen, overheidsopdrachten, productveiligheid, etc…) ?
 • Wat zijn de gevolgen van het feit dat de wet niet alleen van toepassing zal zijn op werknemers/ambtenaren, maar dat ook zelfstandigen, stagiairs, ex-werknemers, bestuurders, aandeelhouders beschermd zullen worden wanneer zij te goeder trouw een inbreuk melden?
 • Als binnen de vastgestelde termijn geen passende maatregel werd getroffen als reactie op een externe melding, zal de klokkenluider zijn informatie openbaar mogen maken: hoe zal dit concreet in zijn werk gaan, gezien de aanstelling van verschillende autoriteiten?
 • Geen represaillemaatregelen voor klokkenluiders en schadevergoeding: wat wordt juist voorzien?
 • Welke administratieve sancties bij het niet-naleven van de reglementering, belemmering van de werking of nemen van represailles?

Een overzicht van de verplichtingen van elke organisatie

 • Een juridische entiteit met minstens 250 werknemers? Dan moet deze onmiddellijk (vanaf de inwerkingtreding) de wetgeving op klokkenluiders naleven en een intern meldkanaal opzetten.
 • Een juridische entiteit met 50 tot en met 249 werknemers? Deze geniet nog even respijt – en voorbereidingstijd – voor de introductie van een intern meldkanaal tot 17 december 2023.
 • Een juridische entiteit met minder dan 50 werknemers? Dan is er geen verplichting om een intern meldkanaal op te zetten, maar kan dat uiteraard wel op vrijwillige basis gebeuren.

Ondernemingen actief in bepaalde specifieke sectoren (zoals financiële dienstverlening), moeten het bestaande meldsysteem onmiddellijk (vanaf de inwerkingtreding) in overeenstemming brengen met de aankomende nieuwe wetgeving, ongeacht het aantal werknemers dat tewerkgesteld wordt.

Praktische werkwijze en tips

 • Wat met ondernemingen die behoren tot een internationale groep: volstaat het implementeren van een globale policy?
 • Waaraan moeten het intern meldingskanaal en -procedure voldoen?
 • Hebben ondernemingen nog bepaalde flexibiliteit om het systeem uit te voeren?
 • Hoe worden de regels geïmplementeerd: kan dat in het arbeidsreglement, een cao of een eenvoudige policy?
 • Wat met de GDPR?
 • Wat kan een onderneming doen bij bewust valse openbaarmakingen?
 • …

16u – 16u30: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€180 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €180, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • ITAA (categorie A): 3 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Andere suggesties…