(Ver)bouwen en de impact van de regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 8 JUNI 2023

Voor deze webinar hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen die m.b.t. burenhinder bij (ver)bouwwerkzaamheden aan bod komen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Beschrijving

Voor deze webinar hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen die m.b.t. burenhinder bij (ver)bouwwerkzaamheden aan bod komen.

In de wet tot hervorming van het goederenrecht werden zijn de diverse vraagstukken met betrekking tot burenrelaties nu trouwens gebundeld, dit met het oog op een functionelere structuur. Daarnaast is nu ook de vrederechter steeds bevoegd voor alle geschillen, dit in tegenstelling tot het verleden.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 8 juni 2023
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Seeds of Law
 • Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Seeds of Law

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Volgende 15 vragen komen aan bod:

 1. Vereist burenhinder een fout?
 2. Iemand kan op grond van burenhinder als eiser optreden of als verweerder worden aangesproken als hij beschikt over een attribuut van het eigendomsrecht krachtens een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed: wat wordt hier juist onder verstaan? M.a.w.in welke ruime zin dient ‘eigenaar’ te worden begrepen?
 3. Een architect en aannemer kunnen voor rekening van de eigenaar werken uitvoeren, waardoor er hinder ontstaat voor de belendende eigendom: kan de wetgeving inzake burenhinder hier van toepassing zijn?
 4. Vereist nabuurschap dat de onroerende goederen aanpalend zijn en moet er sprake moet zijn van twee onroerende goederen die het voorwerp van onderscheiden eigendomsrechten uitmaken?
 5. Is het noodzakelijk dat het naburige perceel materiële schade ondervindt opdat er sprake zou kunnen zijn van burenhinder?
 6. Sluit het feit dat de hinderverwekkende activiteit vergund is burenhinder uit?
 7. In het nieuwe recht is nu uitdrukkelijk, onder strikte voorwaarden, een preventieve actie (artikel 3.102 B.W.) mogelijk: aandachtspunten voor de praktijk.
 8. Niet alleen de preventieve actie zelf, maar ook de betwisting ervan voor de rechtbank, zal mogelijk voor vertragingen van bouwprojecten zorgen. Ook kunnen de preventieve maatregelen voor extra bouwkosten zorgen, bvb. wanneer er bijkomende beschermingsmaatregelen moeten genomen worden. Hoe dit best verwerken in contracten, o.a. voor de bepaling van de opleveringstermijn en de vertragingsboeten, maar ook bij de prijsbepaling?
 9. Kan, bijvoorbeeld om verzekeringstechnische redenen, een beroep op burenhinder soms interessanter zijn dan artikel 1382 oud BW?
 10. Beoogt de compensatie het terugplaatsen van de eiser in de toestand van voor de hinderverwekkende daad? Kunnen partijen hieromtrent afwijkende overeenkomsten sluiten?
 11. Kan de rechter een bevel geven tot de volledige stopzetting of verwijdering van het hinderlijke element en kan de rechter bevelen om op het hinderende onroerend goed maatregelen te nemen die de hinder verminderen tot het normale niveau?
 12. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen die een rechter zou opleggen voor de vergunning?
 13. Wanneer verjaart de vordering voor bovenmatige burenhinder, zeker in het licht van het feit dat burenhinder vaak voortdurend is?
 14. In beginsel wordt de vordering tot burenhinder ingesteld door de huidige eigenaar, maar wat bij verkoop, wat zijn de mogelijkheden voor de nieuwe eigenaar?
 15. Kan de vordering tot burenhinder ook ingesteld worden tegen de nieuwe eigenaar of moet dat gebeuren tegen zowel de oude als de nieuwe eigenaar, in verhouding tot de periodes dat hen de hinder kan worden toegerekend?

14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars en syndici
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • BIV: 2 uren
 • Sam-Tes: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Extra informatie

Datum

08/06/2023

Andere suggesties…