(Ver)bouwen en de impact van de regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen die m.b.t. burenhinder bij (ver)bouwwerkzaamheden aan bod komen.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Voor deze webinar on demand hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen die m.b.t. burenhinder bij (ver)bouwwerkzaamheden aan bod komen.

In de wet tot hervorming van het goederenrecht werden zijn de diverse vraagstukken met betrekking tot burenrelaties nu trouwens gebundeld, dit met het oog op een functionelere structuur. Daarnaast is nu ook de vrederechter steeds bevoegd voor alle geschillen, dit in tegenstelling tot het verleden.

 

DOCENTEN
 • Mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Seeds of Law
 • Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Seeds of Law

 

DATUM OPNAME
 • 08/06/2023

 

PROGRAMMA

Volgende 15 vragen komen aan bod:

 1. Vereist burenhinder een fout?
 2. Iemand kan op grond van burenhinder als eiser optreden of als verweerder worden aangesproken als hij beschikt over een attribuut van het eigendomsrecht krachtens een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed: wat wordt hier juist onder verstaan? M.a.w.in welke ruime zin dient ‘eigenaar’ te worden begrepen?
 3. Een architect en aannemer kunnen voor rekening van de eigenaar werken uitvoeren, waardoor er hinder ontstaat voor de belendende eigendom: kan de wetgeving inzake burenhinder hier van toepassing zijn?
 4. Vereist nabuurschap dat de onroerende goederen aanpalend zijn en moet er sprake moet zijn van twee onroerende goederen die het voorwerp van onderscheiden eigendomsrechten uitmaken?
 5. Is het noodzakelijk dat het naburige perceel materiële schade ondervindt opdat er sprake zou kunnen zijn van burenhinder?
 6. Sluit het feit dat de hinderverwekkende activiteit vergund is burenhinder uit?
 7. In het nieuwe recht is nu uitdrukkelijk, onder strikte voorwaarden, een preventieve actie (artikel 3.102 B.W.) mogelijk: aandachtspunten voor de praktijk.
 8. Niet alleen de preventieve actie zelf, maar ook de betwisting ervan voor de rechtbank, zal mogelijk voor vertragingen van bouwprojecten zorgen. Ook kunnen de preventieve maatregelen voor extra bouwkosten zorgen, bvb. wanneer er bijkomende beschermingsmaatregelen moeten genomen worden. Hoe dit best verwerken in contracten, o.a. voor de bepaling van de opleveringstermijn en de vertragingsboeten, maar ook bij de prijsbepaling?
 9. Kan, bijvoorbeeld om verzekeringstechnische redenen, een beroep op burenhinder soms interessanter zijn dan artikel 1382 oud BW?
 10. Beoogt de compensatie het terugplaatsen van de eiser in de toestand van voor de hinderverwekkende daad? Kunnen partijen hieromtrent afwijkende overeenkomsten sluiten?
 11. Kan de rechter een bevel geven tot de volledige stopzetting of verwijdering van het hinderlijke element en kan de rechter bevelen om op het hinderende onroerend goed maatregelen te nemen die de hinder verminderen tot het normale niveau?
 12. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen die een rechter zou opleggen voor de vergunning?
 13. Wanneer verjaart de vordering voor bovenmatige burenhinder, zeker in het licht van het feit dat burenhinder vaak voortdurend is?
 14. In beginsel wordt de vordering tot burenhinder ingesteld door de huidige eigenaar, maar wat bij verkoop, wat zijn de mogelijkheden voor de nieuwe eigenaar?
 15. Kan de vordering tot burenhinder ook ingesteld worden tegen de nieuwe eigenaar of moet dat gebeuren tegen zowel de oude als de nieuwe eigenaar, in verhouding tot de periodes dat hen de hinder kan worden toegerekend?

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars en syndici
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €120, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 1 standaardpunt
 • IBJ: 1 punt
 • BIV: 1,5 uur
 • ITAA: 1,5 uur (categorie A)

Andere suggesties…