Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand hebben mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack een selectie gemaakt van een aantal praktijkvragen, die ze onder de aandacht wensen te brengen van elkeen die met het dagelijks bestuur van een vennootschap te maken heeft.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – Sam-Tes – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Voor deze webinar on demand hebben mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack een selectie gemaakt van een aantal praktijkvragen, die ze onder de aandacht wensen te brengen van elkeen die met het dagelijks bestuur van een vennootschap te maken heeft.

 

DOCENTEN
 • Mr. Vanessa Ramon, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Julie Hoflack, advocaat Crivits & Persyn

 

DATUM OPNAME
 • 15/03/2024

 

PROGRAMMA

Volgende 18 praktijkvragen komen aan bod:

 1. Kan het dagelijks bestuur enkel aangesteld worden door het bestuursorgaan of is het mogelijk dit statutair voor te behouden aan de algemene vergadering of is er ook een benoeming in de statuten mogelijk?
 2. Indien het mandaat van dagelijks bestuur uitgeoefend wordt door een rechtspersoon, moet een vaste vertegenwoordiger worden aangeduid. Zijn er hier specifieke aandachtspunten, gevaren of opportuniteiten?
 3. Kan men ervan uitgaan dat een persoon met de titel van ‘CEO’ of gedelegeerd bestuurder automatisch belast is met het dagelijks bestuur of dient men per vennootschap na te gaan welke bevoegdheden die ‘CEO’ of gedelegeerd bestuurder heeft?
 4. Het dagelijks bestuur heeft met de vennootschap een contractuele verhouding, maar hoe is die te kwalificeren: als een lastgeving, een dienstverlening of is het een sui generis overeenkomst?
 5. De contractualisering van de verhouding tussen de dagelijks bestuurder en de vennootschap: is het al dan niet wenselijk bepaalde contractuele clausules uit te werken in een contract, bvb. uitdrukkelijk ontbindende voorwaarden? In welke mate spelen hier de nieuwe regels van Boek 5?
 6. Kan een dagelijks bestuurder verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor welomschreven taken en zelfstandige zijn voor zijn bestuursmandaat? De dagelijks bestuurder kan tegelijkertijd ook lid zijn van het bestuursorgaan, maar dat is niet altijd zo. Zijn er juridische consequenties aan het al dan niet cumuleren van beide functies: is bvb. de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder ruimer als deze ook lid is van de raad van bestuur?
 7. Kan er contractueel vastgelegd worden dat het einde van de arbeidsovereenkomst of van het mandaat van dagelijks bestuurder automatisch ook het einde betekent van de andere functie? En betekent het ontslag als bestuurder automatisch ook het ontslag als dagelijks bestuurder als beide mandaten gecumuleerd worden?
 8. Moet een dagelijks bestuurder steeds een opzegtermijn naleven en kan er trouwens ook een ontslagbescherming voorzien worden (statutair of in het contract)?
 9. Welke handelingen kan de dagelijks bestuurder autonoom stellen en welke handelingen impliceren een overschrijding van zijn/haar bevoegdheid? De wet spreekt nu van ‘handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de bestuursorgaan, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen’, maar wat moet hier nu concreet onder verstaan worden? Wat met het afsluiten van een handelshuur, het ontslaan van een werknemer, gunning van overheidsopdrachten, instellen van rechtsvorderingen, aanvaarden van arbitragebedingen…?
 10. Wat zijn de gevolgen van een bevoegdheidsoverschrijding van het dagelijks bestuur, zowel voor de vennootschap als voor derden die met de vennootschap handelen? Wat is het gevolg als het bevoegde orgaan (raad van bestuur, de enige bestuurder, de directieraad) de rechtshandeling bekrachtigt, zijn derden hier dan automatisch door gebonden?
 11. De bestuursorgaan, de enige bestuurder of de directieraad kunnen zelf ook nog steeds daden van dagelijks bestuur stellen, maar wat gebeurt er in het geval van tegenstrijdige beslissingen?
 12. Moet de dagelijks bestuurder, die geen bestuurder is, ook rekening houden met belangenconflicten?
 13. Hoe zich als dagelijks bestuurder meer rechtszekerheid verschaffen door de beslissingen van het bestuursorgaan voldoende te laten documenteren?
 14. Kan een dagelijks bestuurder ook nog eens bijzondere volmachten krijgen boven het mandaat van dagelijks bestuurder?
 15. Welke precedenten zijn er inzake de herkwalificatie van het sociale statuut van de dagelijks bestuurder (van zelfstandige naar werknemer). In welke mate kan de door het bestuursorgaan uitgeoefende controle de onafhankelijkheid van de dagelijkse bestuurder als zelfstandige in het gedrang brengen?
 16. Bestaat er, op het vlak van instructierecht aan de werknemers van de vennootschap, wel of geen verschil tussen de formeel benoemde dagelijks bestuurder van de vennootschap en de externe consultant die als opdracht heeft de dagelijkse leiding van de vennootschap?
 17. Verschillen de aansprakelijkheidsgronden naargelang de dagelijks bestuurder als een werknemer of als een zelfstandige optreedt? En als er verschillen zouden zijn, wat is hiervan dan de praktische relevantie?
 18. Zijn er regels uit het nieuwe Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) waar rekening mee moet gehouden worden?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 uren
 • Sam-Tes: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…