Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

165,00 excl. btw

WEBINAR OP VRIJDAG 15 MAART 2024

Voor deze webinar hebben mr. Vanessa Ramon, mr. Julie Hoflack en mr. Eveline Lesage een selectie gemaakt van een aantal praktijkvragen, die ze onder de aandacht wensen te brengen van elkeen die met het dagelijks bestuur van een vennootschap te maken heeft.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Beschrijving

Voor deze webinar hebben mr. Vanessa Ramon, mr. Julie Hoflack en mr. Eveline Lesage een selectie gemaakt van een aantal praktijkvragen, die ze onder de aandacht wensen te brengen van elkeen die met het dagelijks bestuur van een vennootschap te maken heeft.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 15 maart 2024
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Vanessa Ramon, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Julie Hoflack, advocaat Crivits & Persyn

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Volgende 18 praktijkvragen komen aan bod:

 1. Kan het dagelijks bestuur enkel aangesteld worden door het bestuursorgaan of is het mogelijk dit statutair voor te behouden aan de algemene vergadering of is er ook een benoeming in de statuten mogelijk?
 2. Indien het mandaat van dagelijks bestuur uitgeoefend wordt door een rechtspersoon, moet een vaste vertegenwoordiger worden aangeduid. Zijn er hier specifieke aandachtspunten, gevaren of opportuniteiten?
 3. Kan men ervan uitgaan dat een persoon met de titel van ‘CEO’ of gedelegeerd bestuurder automatisch belast is met het dagelijks bestuur of dient men per vennootschap na te gaan welke bevoegdheden die ‘CEO’ of gedelegeerd bestuurder heeft?
 4. Het dagelijks bestuur heeft met de vennootschap een contractuele verhouding, maar hoe is die te kwalificeren: als een lastgeving, een dienstverlening of is het een sui generis overeenkomst?
 5. De contractualisering van de verhouding tussen de dagelijks bestuurder en de vennootschap: is het al dan niet wenselijk bepaalde contractuele clausules uit te werken in een contract, bvb. uitdrukkelijk ontbindende voorwaarden? In welke mate spelen hier de nieuwe regels van Boek 5?
 6. Kan een dagelijks bestuurder verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor welomschreven taken en zelfstandige zijn voor zijn bestuursmandaat? De dagelijks bestuurder kan tegelijkertijd ook lid zijn van het bestuursorgaan, maar dat is niet altijd zo. Zijn er juridische consequenties aan het al dan niet cumuleren van beide functies: is bvb. de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder ruimer als deze ook lid is van de raad van bestuur?
 7. Kan er contractueel vastgelegd worden dat het einde van de arbeidsovereenkomst of van het mandaat van dagelijks bestuurder automatisch ook het einde betekent van de andere functie? En betekent het ontslag als bestuurder automatisch ook het ontslag als dagelijks bestuurder als beide mandaten gecumuleerd worden?
 8. Moet een dagelijks bestuurder steeds een opzegtermijn naleven en kan er trouwens ook een ontslagbescherming voorzien worden (statutair of in het contract)?
 9. Welke handelingen kan de dagelijks bestuurder autonoom stellen en welke handelingen impliceren een overschrijding van zijn/haar bevoegdheid? De wet spreekt nu van ‘handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de bestuursorgaan, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen’, maar wat moet hier nu concreet onder verstaan worden? Wat met het afsluiten van een handelshuur, het ontslaan van een werknemer, gunning van overheidsopdrachten, instellen van rechtsvorderingen, aanvaarden van arbitragebedingen…?
 10. Wat zijn de gevolgen van een bevoegdheidsoverschrijding van het dagelijks bestuur, zowel voor de vennootschap als voor derden die met de vennootschap handelen? Wat is het gevolg als het bevoegde orgaan (raad van bestuur, de enige bestuurder, de directieraad) de rechtshandeling bekrachtigt, zijn derden hier dan automatisch door gebonden?
 11. De bestuursorgaan, de enige bestuurder of de directieraad kunnen zelf ook nog steeds daden van dagelijks bestuur stellen, maar wat gebeurt er in het geval van tegenstrijdige beslissingen?
 12. Moet de dagelijks bestuurder, die geen bestuurder is, ook rekening houden met belangenconflicten?
 13. Hoe zich als dagelijks bestuurder meer rechtszekerheid verschaffen door de beslissingen van het bestuursorgaan voldoende te laten documenteren?
 14. Kan een dagelijks bestuurder ook nog eens bijzondere volmachten krijgen boven het mandaat van dagelijks bestuurder?
 15. Welke precedenten zijn er inzake de herkwalificatie van het sociale statuut van de dagelijks bestuurder (van zelfstandige naar werknemer). In welke mate kan de door het bestuursorgaan uitgeoefende controle de onafhankelijkheid van de dagelijkse bestuurder als zelfstandige in het gedrang brengen?
 16. Bestaat er, op het vlak van instructierecht aan de werknemers van de vennootschap, wel of geen verschil tussen de formeel benoemde dagelijks bestuurder van de vennootschap en de externe consultant die als opdracht heeft de dagelijkse leiding van de vennootschap?
 17. Verschillen de aansprakelijkheidsgronden naargelang de dagelijks bestuurder als een werknemer of als een zelfstandige optreedt? En als er verschillen zouden zijn, wat is hiervan dan de praktische relevantie?
 18. Zijn er regels uit het nieuwe Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) waar rekening mee moet gehouden worden?

14u15 – 14u30 : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • Sam-Tes: 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest

Extra informatie

Datum

15/03/2024

Andere suggesties…