[widget_categories cat='15']

[widget_categories cat='107']

Algemene voorwaarden anno 2023:
20 problematische standaardclausules

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 23 MAART 2023

Tijdens deze webinar bespreken mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys  eerst kort waarom algemene voorwaarden momenteel een hot-topic zijn. Zo wordt er verwezen naar de draagwijdte van algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht, waarbij onder meer wordt gekeken naar het concept battle of forms met praktijkgerichte toepassingen hierop en hoe algemene voorwaarden het best toepasbaar worden gemaakt op overeenkomsten. In het tweede deel zal de opleiding zeer specifiek worden opgebouwd aan de hand van een aantal in de dagelijkse praktijk toegepaste reële standaardclausules die in algemene voorwaarden voorkomen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV – IGO)

Bekijk opleiding

Het normaal beheer van privé-vermogen
en de herkwalificatie tot beroepsinkomen
of roerend inkomen – 10 mogelijke discussiegevallen

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 20 APRIL 2023

Het Grondwettelijk Hof deed op 24 februari 2022 uitspraak over het begrip ‘normaal beheer’. Tijdens deze webinar zal mr. Ferenc Ballegeer een tiental mogelijke discussiegevallen bespreken en dit aan de hand van de visie van de fiscale administratie, relevante rechtspraak en de visie in de rechtsleer.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

195,00 excl. btw

WEBINAR OP 20 APRIL 2023

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij een aantal niet te missen aandachtspunten bij het verloop van enerzijds een zuivere vastgoedtransactie en anderzijds de verkoop van aandelen van een immovennootschap. De focus ligt o.a. op de informatieverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de verkoop van onroerend goed. Elke deelnemer krijgt het gloednieuwe boek ‘Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed’.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Correct vergaderen en correcte verslaggeving in vennootschappen: 7 topics onder de loep

150,00 excl. btw

WEBINAR OP DINSDAG 9 MEI 2023

Tijdens deze webinar wordt door mr. Vanessa Ramon en mr. Eveline Lesage ingegaan op 7 actuele probleemstellingen wat correct vergaderen en correcte verslaggeving betreft in de niet-beursgenoteerde BV en NV en dit zowel door de wijzigingen die werden aangebracht door het WVV, als ten gevolge het gebruik van moderne technologie.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 9 MEI 2023

Tijdens deze webinar krijgt u een globaal overzicht van de ABR-verzekering, aangevuld met heel wat tips & tricks vanuit de ruime praktijkervaring van dhr. Paul Van Buggenhout.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Drafting agreements in English:
mastering the consequences

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 11 MEI 2023

Tijdens deze opleiding zal dhr. Marc Taeymans wijzen op de eigenheden van ‘drafting in English’ op basis van zijn eigen jarenlange ervaring. Enerzijds zal worden gewezen op de problemen bij het gebruik van Engelstalige contracten en de zogenaamde “legal pairs” en “false friends”. Daarnaast wordt ook ingegaan op de algemene beginselen van “English writing” en mogelijke hulpmiddelen voor goede Engelstalige contracten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Inbeslagneming en verbeurdverklaring
in strafzaken – Een analyse na het
Cassatie-arrest van 7 februari 2023

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 11 MEI 2023

Op 7 februari 2023 oordeelde het Hof van Cassatie dat een beklaagde naar aanleiding van de verbeurdverklaring van een informaticasysteem om de teruggave van legale digitale bestanden kan verzoeken die zich in dat informaticasysteem bevinden. Naar aanleiding van voornoemd arrest analyseert mr. Stijn De Meulenaer de problematiek van het beslag en de verbeurdverklaring in strafzaken. Uiteraard wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de situatie waarin de bonafide derde getroffen wordt door verbeurdverklaring van een eigen rechtmatig goed.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Tewerkstelling van buitenlanders in België:
een overzicht van A tot Z

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 12 MEI 2023

Tijdens deze webinar zal mr. Sophie Maes vanuit haar jarenlange praktijkervaring de deelnemers een volledig overzicht geven van de vereisten voor zowel de tewerkstelling van buitenlandse werknemers als van buitenlandse zelfstandigen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw: contractuele en vennootschapsrechtelijke tips en valkuilen

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 12 MEI 2023

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht geven van de diverse samenwerkingsmogelijkheden tussen diverse ontwerpers in de bouwsector, waarbij zowel aandacht besteed wordt aan de impact van het WVV als aan de inwerkingtreding van het  nieuwe verbintenissenrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 25 MEI 2023

Tijdens deze opleiding zal dhr. Dirk Deschrijver nagaan in hoeverre een contract dat als formeel volmaakt is te beschouwen zowel qua opbouw als qua inhoud, nadien toch nog door een derde, zoals de fiscus, in vraag kan worden gesteld, bv door het inroepen van simulatie.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Arbeidsovereenkomsten onder de loep:
meer dan ooit een must

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 2 JUNI 2023

Tijdens deze webinar wordt door mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw zowel aandacht geschonken aan de nieuwe wetgeving als aan enkele verplichte/vaak voorkomende of aan te raden clausules in de arbeidsovereenkomst, zodat de practicus een mooi overzicht heeft van de best practices en alle mogelijke aandachtspunten en valkuilen in deze complexe materie.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 2 JUNI 2023

Erfpacht, opstal en mede-eigendom tussen de bedrijfsleider en de vennootschap zijn al jaren veelvuldig gehanteerde, meestal fiscaal geïnspireerde, technieken. De vraag stelt zich evenwel in welke mate de recente wettelijke evoluties en de verstrengde houding van de fiscus een impact hebben op nieuwe en bestaande constructies. Tijdens deze uiteenzetting geven mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer u een praktijkgerichte analyse van deze optimalisatietechnieken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023

240,00 excl. btw

WEBINAR OP 6 JUNI 2023

Tijdens deze webinar wordt door dhr. Constant De Koninck en mr. Peter Teerlinck een kort overzicht gegeven van de meest recente wet- en regelgeving, incl. omzendbrieven en wordt vervolgens aansluitend de meest recente rechtspraak besproken, dit aan de hand van alle stappen in de procedure inzake overheidsopdrachten.

4 uren / 4 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

(Ver)bouwen en de impact van de regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 8 JUNI 2023

Voor deze webinar hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen die m.b.t. burenhinder bij (ver)bouwwerkzaamheden aan bod komen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Bekijk opleiding

Tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel: 12 topics onder de loep

255,00 excl. btw

WEBINAR OP 8 JUNI 2023

Dr. Sander Baeyens heeft voor deze webinar een selectie gemaakt van 12 mogelijke probleemstellingen inzake de tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel. Deze  vermogensrechten worden naar inhoudelijke functie onderverdeeld in drie categorieĂ«n: de verwervingsrechten, de gebruiksrechten en de verbodsrechten. Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Vermogensrechten en faillissement’ (april 2023).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

De overeenkomst en het contractueel evenwicht in het Belgisch bouwrecht. Onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden: een analyse aan de hand van 10 vragen

395,00 excl. btw

WEBINAR OP 15 SEPTEMBER 2023

Tijdens deze webinar wordt aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen door mr. Marco Schoups een antwoord gegeven op de impact van de nieuwe regelgeving inzake onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden op het Belgisch bouwrecht. Inclusief het ‘Handboek Bouwrecht – derde editie’ (uitgave Intersentia – december 2022).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding