Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

165,00 excl. btw

WEBINAR OP DONDERDAG 4 JULI 2024

Tijdens deze webinar zal mr. Chris Persyn stilstaan bij de gevolgen van het nieuwe boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) op de werkvloer.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Op 1 februari 2024 werd Boek 6, dat focust op de buitencontractuele aansprakelijkheid, aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het nieuwe Boek 6 zal normalerwijze in juni 2024 gepubliceerd worden en in werking treden op 1 januari 2025. Uiteraard zal de invoering van Boek 6 ook een grote impact hebben op de werkvloer.

Het is immers zo dat, wat de ‘quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent’ betreft, waarover er heel wat discussies zijn geweest, de schuldeiser uit het hoofdcontract opnieuw een buitencontractuele vordering krijgt tegen de uitvoeringsagent.

Onderaannemers, bestuurders van vennootschappen, maar ook werknemers … zullen principieel dus rechtstreeks buitencontractueel aangesproken kunnen worden door een benadeelde met wie zij zelf in wezen geen contract hebben.

Tijdens deze webinar zal mr. Chris Persyn stilstaan bij de gevolgen van deze nieuwe wetgeving, die ook onmiddellijk van toepassing is op bestaande overeenkomsten.

Uiteraard is het belangrijk voor ogen te houden dat het nieuwe Boek 6 gelezen moet worden in samenhang met andere wetgeving, zoals bvb de Arbeidsovereenkomstenwet, de Arbeidsongevallenwet en de Welzijnswet. Werknemers behouden weliswaar hun aansprakelijkheidsbeperking onder art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet (lex specialis), maar ze zullen sneller en vaker geviseerd kunnen worden door een benadeelde.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 4 juli 2024
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Mr. Chris Persyn, advocaat Cautius / gastprofessor VUB

 

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

De impact van Boek 6 wat werknemers betreft

 • Werknemers zullen nog kunnen genieten van de immuniteit van art 18 Wet Arbeidsovereenkomsten, maar is deze bescherming ruimer of eerder enger dan wat nu in Boek 6 wordt geregeld?
 • Wat is de impact van de nieuwe regels op het figuur van de burgerlijke immuniteit uit de Arbeidsongevallenwet?
 • En wat met tewerkstelling via uitzendkrachten, studenten, flexi-jobs?
 • Wat is de impact inzake de aansprakelijkheid van werkgevers? Wijzigt er iets op het vlak van het snijpunt tussen de strafrechtelijke en de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid?
 • Is er enig impact op de regels uit de Welzijnswet omtrent werken met derden?
 • Is het opportuun wijzigingen aan te brengen in de bestaande en de nieuw op te stellen arbeidsovereenkomsten?
 • Is het aan te raden de polissen arbeidsongevallen aan te passen?
 • …

De impact van Boek 6 wat werken met derden betreft

 • Wat bij complexe situaties, waarbij de eerste hulppersoon op zijn beurt verbintenissen uitbesteedt aan een eigen tweede hulppersoon enzovoorts: hoe dient Boek 6 in deze gevallen geïnterpreteerd te worden en welke aanpassingen gebeuren het best in de bestaande en nieuwe contracten bij het uitbesteden van werken aan derden?
 • Welke wijzigingen aan te brengen in de bestaande en de nieuw op te stellen (onder)aannemingsovereenkomsten?
 • Is het aan te raden de polis B.A. aan te passen?
 • …

16u45 – 17u : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…