Studentenhuur in Vlaanderen en Brussel: het antwoord op 25 praktijkvragen

180,00 excl. btw

WEBINAR OP 30 AUGUSTUS

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt bespreken een aantal praktijkgerichte vragen m.b.t. studentenhuur. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verschillen in studentenhuur tussen beide gewesten, aan de contractuele vrijheden en de (stedenbouw)kundige beperkingen bij collectieve huisvesting. Het boek ‘Woninghuur in Vlaanderen en Brussel: uw 70 antwoorden op de meest praktische vragen’ (Intersentia, maart 2022) is inbegrepen in de deelnameprijs.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Beschrijving

Inclusief het boek ‘Woninghuur in Vlaanderen en Brussel: uw 70 antwoorden op de meest praktische vragen’ (Intersentia, maart 2022, ter waarde van € 58)

Het boek, waarop deze webinar is gebaseerd, vergelijkt de huurregelgeving in Vlaanderen en Brussel op een praktische wijze, aan de hand van 70 vragen, die telkens worden beantwoord met verwijzing naar de relevante artikelen van het Vlaams Woninghuurdecreet of de Brusselse Huisvestingscode.

Ten gevolge van de zesde staatshervorming is het huurrecht in België immers geregionaliseerd. Bij Ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst (BS 30 oktober 2017) werd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een eigen huurwetgeving inzake bewoning voorzien, in werking getreden op 1 januari 2018. In Vlaanderen werd er in een afzonderlijk Woninghuurdecreet voorzien, dat van toepassing sinds 1 januari 2019.

Voor dit webinar hebben de auteurs een selectie gemaakt van een aantal vragen die m.b.t. studentenhuur in het boek aan bod komen en zullen zij een praktijkgericht antwoord formuleren. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verschillen in studentenhuur tussen beide gewesten, aan de contractuele vrijheden en de (stedenbouw)kundige beperkingen bij collectieve huisvesting.

Het handboek, dat praktisch opgevat is en aangevuld met vergelijkende tabellen en flowcharts, zal aan elke deelnemer na de webinar toegestuurd worden door uitgeverij Intersentia.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 30 augustus 2022
 • 15u – 17u

 

DOCENTEN
 • Mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Seeds of Law
 • Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Seeds of Law

 

PROGRAMMA

15u – 16u30: uiteenzetting

Volgende 25 vragen worden beantwoord, met telkens de vergelijking tussen Vlaanderen en Brussel:

Publiciteit en precontractuele fase

 1. Gelden dezelfde verplichtingen bij adverteren als bij verhuur van een woning die dient tot een hoofdverblijfplaats?
 2. Welke informatie mag aan een huurder-student worden opgevraagd en moet de huurder-student ook een bewijs van inkomsten kunnen voorleggen?
 3. Met welke stedenbouwkundige plichten moet er bij verhuur aan studenten rekening worden gehouden?
 4. Kunnen verschillende kamers in een ééngezinswoning afzonderlijk verhuurd worden?
 5. Welke attesten moeten eventueel nog aanwezig zijn voor verhuur? EPC? Conformiteitsattest?

Vorm en inhoud van het contract

 1. Welke regelgeving zal op het studentencontract van toepassing zijn en moet er verplicht een studentencontract worden afgesloten of kan er ook middels een andere vorm tot verhuur worden overgegaan?
 2. Voor welke duurtijd kan een studentencontract worden afgesloten, is er een maximale duurtijd en is er een verleging mogelijk?
 3. Wat moet er minstens in een studentencontract opgenomen staan?
 4. Welke huurprijs kan er gevraagd worden en zijn er beperkingen voor opeenvolgende contracten?
 5. Welke lasten en kosten mogen er bij een student worden verhaald?
 6. Kan studentenhuur geïndexeerd worden of kan er van de klassiek indexatieclausule afgeweken worden?
 7. Welke waarborg kan er gevraagd worden, hoe dient deze gesteld worden en wat bij cash betaling?
 8. Is er een registratieverplichting voor studentencontracten en geldt deze verplichting ook voor de plaatsbeschrijving?
 9. Welke bijlagen moeten verplicht bij het studentencontract worden gevoegd?
 10. Kan een student tot onderverhuring of huuroverdracht overgaan, onder welke voorwaarden en mag hij hiervoor een hogere huurprijs vragen dan dat hij zelf betaalt?

Uitvoering en einde van het contract

 1. Kan een studentencontract voor aanvang worden opgezegd?
 2. Kan een student vroegtijdig een einde stellen aan zijn contract na aanvang?
 3. Hoe kan een student verantwoordelijk worden gehouden voor derden die hij tot de kamer toelaat?
 4. Mag een student zijn domicilie in de studentenkamer nemen?
 5. Welke herstellingen kunnen van de student worden verwacht?
 6. Kunnen de ouders aangesproken worden indien de student zijn huur niet meer betaald?
 7. Kan een student uit de kamer worden gezet?
 8. Wat met het huurcontract bij het overlijden van de huurder-student?
 9. Wat kan er gedaan worden indien de student de kamer niet verlaat en/of ontruimt?
 10. Bij welke Vrederechter moet de procedure gevoerd worden en welke stukken moeten minstens aan het verzoekschrift worden gehecht?

16u30 – 17u: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • vastgoedmakelaars
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief de publicatie ‘Woninghuur in Vlaanderen en Brussel’ (Intersentia – maart 2022, ten bedrage van € 58).

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • BIV: 2 uren
 • NKN: 2 punten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Andere suggesties…