Algemene voorwaarden anno 2023:
20 problematische standaardclausules

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 23 MAART 2023

Tijdens deze webinar bespreken mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys  eerst kort waarom algemene voorwaarden momenteel een hot-topic zijn. Zo wordt er verwezen naar de draagwijdte van algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht, waarbij onder meer wordt gekeken naar het concept battle of forms met praktijkgerichte toepassingen hierop en hoe algemene voorwaarden het best toepasbaar worden gemaakt op overeenkomsten. In het tweede deel zal de opleiding zeer specifiek worden opgebouwd aan de hand van een aantal in de dagelijkse praktijk toegepaste reële standaardclausules die in algemene voorwaarden voorkomen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV – IGO)

Beschrijving

Veel algemene voorwaarden zijn de laatste tijd ongewijzigd gebleven, alhoewel het meer dan nodig is een aantal clausules grondig onder de loep te nemen.

In de eerste plaats is op 1 december 2020 het luik “onrechtmatige bedingen” van de ‘b2b’-wet van 4 april 2019 in werking getreden, maar daarnaast treedt ook het nieuwe verbintenissenrecht in werking op 1 januari 2023.

Tijdens deze webinar wordt eerst kort besproken waarom algemene voorwaarden momenteel een hot-topic zijn. Zo wordt er verwezen naar de draagwijdte van algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht, waarbij onder meer wordt gekeken naar het concept battle of forms met praktijkgerichte toepassingen hierop en hoe algemene voorwaarden het best toepasbaar worden gemaakt op overeenkomsten.

In het tweede deel zal de opleiding zeer specifiek worden opgebouwd aan de hand van een aantal in de dagelijkse praktijk toegepaste reële standaardclausules die in algemene voorwaarden voorkomen. Telkens wordt gewezen op het wetgevend kader of recente rechtspraak waardoor deze clausules aan herziening toe zijn en worden de nodige aanpassingen gesuggereerd.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 23 maart 2023
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Ignace Kroos, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven
 • Mr. Olivier Nys, advocaat Caluwaerts Uytterhoeven

 

PROGRAMMA

 

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

 

DEEL 1

Algemene voorwaarden in Boek 5 (Verbintenissen) Burgerlijk Wetboek

 • Wat zijn algemene voorwaarden? Bijzondere voorwaarden vs. algemene voorwaarden
 • Battle of Forms: Knock-out rule
  • Wat is het?
  • Gevolg?
  • Voorbeeld: forumbeding
 • Uitsluiting van de Knock-out rule
 • Hoe algemene voorwaarden van toepassing krijgen/houden? Voorkom verrassingen!

Onrechtmatige bedingen anno 2023

 • Drie rechtsgronden:
  • B2C context, B2B context en nieuw: gemeen recht (o.a. C2C context)
  • Onderscheid?

 

DEEL 2

Volgende 20 clausules uit reële in omloop zijnde algemene voorwaarden worden stap voor stap besproken, met telkens de suggestie voor een aanpassing en dit op basis van de huidige wetgeving en relevante rechtspraak.

Aansprakelijkheid

 1. ‘In alle gevallen waarin de Verkoper aansprakelijk wordt gesteld, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot de totale bedragen die de Klant aan de Verkoper heeft betaald in de loop van de zes (6) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade in het kader van deze Overeenkomst. Dit bedrag is in geen geval hoger dan een totaalbedrag van 100.000 EUR per kalenderjaar.’
 2. ‘De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade geleden door de klant.’
 3. ‘Op straffe van niet-ontvankelijkheid dienen verborgen gebreken schriftelijk aan de verkoper te worden meegedeeld binnen de 24 uur nadat het gebrek is ontdekt en ten laatste binnen de 14 dagen na levering.’

Verwijzing naar de eigen algemene voorwaarden

 1. ‘‘Onze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De voorwaarden van de klant kunnen nooit van toepassing zijn.’
 2. ‘De (aankoop)voorwaarden van de koper zijn enkel van toepassing als zij voor de uitvoering van de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper voor akkoord bevestigd worden in bijzondere voorwaarden. Onderwerpen die niet in deze voorwaarden staan beschreven worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.’

Het verbod van kennelijk onevenwichtige bedingen

 1. De koper verbindt er zich toe in geen geval negatieve commentaar te geven aangaande eender wat betreffende het contract via het internet, forums, of welk ander medium ook, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks. Er is een forfaitaire vergoeding ten belope van 1.000 euro verschuldigd per inbreuk (per commentaar en/of per site).
 2. ’De verkoper houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. De verkoper zal naar best vermogen eventuele wijzigen ten allen tijden communiceren naar de klant. Het niet ontvangen van eventuele communicatie door de klant is geen rechtsgeldige reden om de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden bij een verkoop op afstand, een reservatie van een product en/of dienst niet van toepassing te achten. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen op www.xxx.be bij het aangaan van een transactie tussen de verkoper en hem of haarzelf.’

Overmacht

 1. ‘In geval van overmacht is de verkoper gerechtigd de overeenkomst op te schorten voor de duurtijd van de overmachtssituatie. De Verkoper heeft het recht tot niet nakoming van zijn verbintenis indien hij van oordeel is dat de overmachtssituatie van blijvende aard is.’

Vrijwaring

 1. ‘De koper vrijwaart de verkoper en de door de verkoper ingezette medewerkers, agenten en/of onderaannemers voor aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan tijdens de uitoefening van de overeengekomen diensten.’

Exceptie van niet-uitvoering (Enac)

 1. ‘De in de prijsofferte vermelde leveringstermijnen of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en verbinden ons niet strikt. Behoudens schriftelijke aansluitende overeenkomst kan laattijdige levering geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering van ontvangst van de levering of de bestelling, noch tot enige schadevergoeding.’
 2. ‘Gelet op de specifieke aard van de te leveren diensten en/of goederen, is het onmogelijk voor de klant om, indien de leverancier zijn contractuele verplichtingen niet of niet tijdig zou uitvoeren, de overeenkomst verder te laten uitvoeren door een derde op kosten van de in gebreke gebleven leverancier.’

Beëindiging

 1. ‘Een beëindiging van de overeenkomst, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom incl. BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.’
 2. ‘Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen vanaf de datum van verzending van de ontbinding in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot aan verkoper definitief verworven.’

Zuiver potestatieve voorwaarden/eenzijdige interpretatie

 1. ‘De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.’
 2. ‘De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na goedkeuring van de Raad van Bestuur.’
 3. ‘De dienstverlener heeft het recht om jaarlijks eenmalig een prijsherziening door te voeren.’
 4. ‘De leveringstermijn vermeld in deze overeenkomst is louter te indicatieven titel.’
 5. ‘De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de overeengekomen prijs te verhogen, ook na datum van orderbevestiging.’
 6. ‘In geval van betwisting door de koper, kan de betalingsverplichting slechts worden opgeschort indien de verkoper hiermee schriftelijk instemt.’

Risicoverdeling

 1. De Leverancier verplicht er zich toe de onverkochte goederen van de Klant terug te nemen en de deze te vergoeden tegen de oorspronkelijke prijs en voorwaarden zoals in de overeenkomst opgenomen.’


14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • vastgoedmakelaars en bouwpromotoren
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Extra informatie

Datum

23/03/2023

Andere suggesties…