Tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel:
12 topics onder de loep

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Dr. Sander Baeyens heeft voor deze webinar on demand een selectie gemaakt van 12 mogelijke probleemstellingen inzake de tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel. Deze  vermogensrechten worden naar inhoudelijke functie onderverdeeld in drie categorieën: de verwervingsrechten, de gebruiksrechten en de verbodsrechten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – FSMA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Het faillissementsrecht stelt een einde aan de individuele verhaalsrechten van de gezamenlijke schuldeisers: de wetgever bepaalt uitdrukkelijk dat een faillissementsprocedure de vereffening van alle beslagbare goederen van de gefailleerde tot doel heeft.

De gezamenlijke schuldeisers moeten het vermogen van de gefailleerde evenwel nemen zoals ze het aantreffen op het ogenblik van de faillietverklaring.

Bij de uitoefening van hun verhaalsrecht kunnen ze geconfronteerd worden met goederen waarop (on)rechtstreeks een zakelijk of persoonlijk recht (vermogensrecht) rust ten voordele van een individuele titularis van een vermogensrecht met wie de gefailleerde in een contractuele verhouding staat. Vermogensrechten van individuele medecontractanten kunnen dus potentieel de verhaalsrechten van de gezamenlijke schuldeisers immers beperken of zelfs volledig uithollen.

Voor deze webinar on demand heeft dr. Sander Baeyens een selectie gemaakt van 12 mogelijke probleemstellingen. De besproken vermogensrechten worden naar inhoudelijke functie onderverdeeld in drie categorieën: de verwervingsrechten, de gebruiksrechten en de verbodsrechten.

 

DOCENT
 • Dr. Sander Baeyens, advocaat Freshfields Bruckhaus Deringer

 

DATUM OPNAME
 • 08/06/2023

 

PROGRAMMA

Inleiding

 • De tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten in faillissement
 • De werking van vermogensrechten in faillissement: algemene analyse
  • Het keuzerecht van de curator
  • Het eenzijdige beëindigingsrecht van de curator: een kritische benadering

12 mogelijke probleemstellingen:

Verwervingsrechten

 1. De tegenwerpelijkheid van een eigendomsoverdracht aan de failliete boedel:
  • wat indien de koper van een onroerend goed de koopprijs (gedeeltelijk) heeft betaald vooraleer de koopovereenkomst is overgeschreven in het register van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie?
  • is de feitelijke levering van een roerend goed noodzakelijk om de tegenwerpelijkheid van de overdracht van het eigendomsrecht aan de gezamenlijke schuldeisers te verkrijgen?
  • schuldvorderingen op naam: heeft het nieuwe Boek 5 een einde gemaakt aan de bestaande discussies tussen wat in de rechtsleer de leveringsbenadering en de consensuele benadering wordt genoemd?
  • intellectuele eigendomsrechten: waarom is het onderscheid tussen de industriële eigendomsrechten (bv. octrooirechten en merkrechten) en de artistieke of literaire eigendomsrechten (bv. auteursrechten) relevant voor de beoordeling van de tegenwerpelijkheid van een eigendomsoverdracht?
  • onlichamelijke roerende goederen (bv. crypto-effecten, domeinnamen, quota en groenestroomcertificaten): hoe de (tegenwerpelijkheid van de) overdracht van dergelijke goederen tegenstelbaar maken aan de failliete boedel, gezien het vermogensrecht hier niet altijd voorziet in bijzondere regels?
 2. De overdracht onder opschortende voorwaarden:
  • wat is hier de impact van het faillissement van de verkoper en waarom is er hier een verschil inzake de tegenstelbaarheid?
  • het faillissement als opschortende voorwaarde: welke vereisten dienen vervuld te zijn opdat de verkoop onder opschortende voorwaarde tegenwerpelijk is aan de failliete boedel van de verkoper?
 3. De tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van voorkoop- en optierechten ten aanzien van de failliete boedel: kan de curator een voorkoop- of optierecht naast zich neerleggen? Wat is hier de impact van het nieuwe goederenrecht?

Zakelijke gebruiksrechten

 1. Wat is de impact van de hervorming van het goederenrecht inzake het faillissement van de vruchtgebruiker-rechtspersoon of opstalhouder-rechtspersoon?
 2. Is de automatische beëindiging van zakelijke gebruiksrechten met een intuitu personae-karakter mogelijk?
 3. Wat inzake de automatische beëindiging van zakelijke gebruiksrechten op grond van een ipso facto-clausule: waarom heeft de beëindiging van een zakelijk gebruiksrecht op grond van een ipso facto-clausule voor derden meer verregaande gevolgen dan de toepassing van het eenzijdige beëindigingsrecht van de curator?
 4. Tegenwerpelijke zakelijke gebruiksrechten zijn steeds afdwingbaar in faillissement, maar werkt deze afdwingbaarheid ook door naar de kwalitatieve verbintenissen (een negatieve of positieve verbintenis van zakelijke aard die rust op de titularis van een zakelijk recht, bv. opstalhouder, ten voordele van de titularis van een co-existerend zakelijk recht)?

Persoonlijke gebruiksrechten

 1. Is de positie van een titularis van een ‘zuiver’ persoonlijk gebruiksrecht zoals het retentierecht tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de positie van de titularis van een persoonlijk gebruiksrecht met zakelijke werking, zoals de huurder van een onroerend goed?
 2. In geval van faillissement van de titularis van een ‘zuiver’ persoonlijk gebruiksrecht kan de curator vooreerst beslissen de uitvoering van de huur-, bruikleen- of leasingovereenkomst voort te zetten, maar de curator kan daarnaast een beslissing tot niet-uitvoering van de bestaande verbintenissen nemen: wat zijn de gevolgen van deze twee opties?
 3. Het faillissement van de verhuurder van een onroerend goed: wat is de impact van de graduele afbakening van het eenzijdige beëindigingsrecht van de curator?
 4. Licentierechten (octrooilicenties, merklicenties en auteursrechtlicenties) en faillissement van respectievelijk licentiegever en licentienemer:
  • wat zijn hier de mogelijkheden voor de curator en is hetzelfde regime van toepassing voor deze verschillende licentierechten?
  • de bijzondere situatie van de sublicentienemer

Verbodsrechten

 1. Aangezien een overdrachtsbeperking een ‘zuiver’ persoonlijk recht uitmaakt, dient de curator van de schuldenaar er bij de realisatie van het goed geen rekening mee te houden, maar wat volgende bijzondere hypothesen?
  • de overdraagbaarheid van een schuldvordering: heeft een onoverdraagbaarheidsbeding wel of geen zakelijke werking, wat zegt het nieuwe Boek 5?
  • aandelen op naam: het verschil tussen overdrachtsbeperkingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst en statutaire overdrachtsbeperkingen.
   Kan de curator beroep doen op het eenzijdige beëindigingsrecht?
  • zakelijke gebruiksrechten: kan de curator van de erfpacht- of opstalhouder het zakelijk gebruiksrecht realiseren zonder rekening te houden met de overdrachtsbeperking?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten

Andere suggesties…