Insolventierecht: 3 actuele thema’s onder de loep

180,00 excl. btw

WEBINAR OP 18 NOVEMBER 2022

Mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos behandelen drie actuele thema’s uit het insolventierecht: een praktijkgerichte evaluatie van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden, het arrest van het Hof van Cassatie van 18 maart 2022 over de bestuurder als onderneming in de zin van het WER en de problematiek van de insolventie van de advocaat.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar behandelen de sprekers vanuit hun eigen praktijkervaring drie actuele thema’s uit het insolventierecht.

Uiteraard is een praktijkgerichte evaluatie van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden (wet van 21 maart 2021) een eerste belangrijk thema. Maar evenzeer verdient het arrest van het Hof van Cassatie van 18 maart 2022 over de bestuurder als onderneming in de zin van het WER bijzondere aandacht. Tenslotte wordt door de sprekers ook stilgestaan bij de problematiek van de insolventie van de advocaat en dit in het bijzonder vanuit de ervaringen van mr. Rik Crivits als stafhouder aan de balie van West-Vlaanderen tot 1 september 2022.

Die ervaringen hebben mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos trouwens tot een publicatie aangezet en het boek ‘‘Insolventieprocedures toegepast op advocaten en hun deontologie’ (voorlopige titel), dat inbegrepen is in de prijs van het webinar, zal aan elke deelnemer in het najaar toegestuurd worden door uitgeverij Intersentia.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 18 november 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn / prostafhouder aan de balie West-Vlaanderen
 • Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn

 

PROGRAMMA

12u30- 14u : uiteenzetting

Tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden (wet 21 maart 2021), van toepassing tot 31 december 2022: een evaluatie

 • Na de tijdelijke moratoria om de door de Covid-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen, voerde de wetgever een aantal maatregelen in ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden. Zo werd de toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie versoepeld en werd de mogelijkheid ingevoerd om voorafgaand aan de procedure van gerechtelijke reorganisatie een ontwerp van minnelijk of collectief akkoord uit te werken dat daarna via een versnelde procedure van gerechtelijke reorganisatie kan worden gefinaliseerd.
 • In afwachting van de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn in het Belgisch recht werden deze bepalingen, die aanvankelijk golden tot 30 juni 2021 maar werden verlengd tot 17 juli 2022, thans verlengd tot 31 december 2022.
 • Wat is de actuele stand van zaken van deze maatregelen?
 • Waren deze maatregelen een succes en dienen ze definitief te worden ingevoerd?

Cassatie 18 maart 2022 over de bestuurder als onderneming in de zin van het WER

 • Bij de introductie van het nieuwe begrip onderneming in het WER beschouwde de meerderheid van de rechtsleer de natuurlijke persoon-bestuurder van een vennootschap als een onderneming. De vennootschapsbestuurder oefent namelijk veelal op een zelfstandige wijze een beroepsactiviteit uit.
 • Maar in een arrest van 18 maart 2022 greep het Hof van Cassatie, in navolging van de bodemrechters, terug naar het eerste deel van de definitie uit artikel I.1,1° WER. Volgens het Hof van Cassatie zou een onderneming in de eerste plaats ook een eigen “organisatie” moeten hebben. Het Hof van Cassatie bevestigt daarbij een arrest van het Hof van Beroep van Bergen dat weigerde het faillissement uit te spreken van de natuurlijke persoon bestuurder.
 • Kan de bestuurder van een vennootschap na dit arrest van 18 maart nog failliet worden verklaard?

De insolventie van de advocaat: 10 praktijkvragen

 • Kan insolventie van een advocaat nog tuchtrechtelijk worden beteugeld?
 • Wat gebeurt er met de derdenrekening van een advocaat en kunnen cliënten daar nog rechtstreeks aanspraak op maken na faillissement?
 • Wie beheert die rekening na faillissement?
 • Waarom wordt een advocaat die failliet is niet weggelaten als advocaat zoals in Nederland, of tijdelijk geschorst?
 • Moet er geen bijzondere controle worden uitgevoerd op een advocaat die failliet is, voor die opnieuw kan starten?
 • Is de curator van een advocaat ook gebonden aan het beroepsgeheim?
 • Kan een advocaat de lopende zaken na faillissement gewoon verderzetten als hij opnieuw start?
 • Moet een advocaat die herbegint nog zijn baliebijdrage betalen?
 • Kan het cliënteel van een advocaat verkocht worden en is het cliënteel van de advocatenvennootschap of van de advocaat natuurlijke persoon?
 • Is een vennootschap van advocaten eigenlijk ook een beoefenaar van een vrij beroep (advocatenvennootschappen zijn op zich toch geen advocaat en niet onderworpen aan de deontologie)?

14u – 14u30 : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief de publicatie ‘De insolventie van de advocaat’ (Intersentia – oktober 2022 ten bedrage van € 55).

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €180, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • Sam-Tes: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Andere suggesties…