[widget_categories cat='15']

[widget_categories cat='107']

Telewerken over de grenzen heen:
de gevolgen inzake sociale zekerheid

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 9 DECEMBER 2022

Dhr. Bruno De Pauw geeft een overzicht van de gevolgen van (al dan niet occasioneel) internationaal thuiswerken en het toepasselijke sociale zekerheidsrecht. Naast inzicht in het wettelijke kader krijgt u ook heel wat praktische tips en aandachtspunten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Een ernstig arbeidsongeval – De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 9 DECEMBER 2022

Tijdens deze webinar analyseert mr. Kenny Decruyenaere de verschillende stappen die een werkgever moet ondernemen na een arbeidsongeval. Naast een overzicht van de verplichtingen voor de onderneming, wordt tevens uiteengezet hoe de inspectie haar onderzoek voert en op welke manier de aansprakelijkheid van een werkgever in het gedrang kan komen naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Update van het arbeidsreglement en van de template arbeidsovereenkomst in het licht van recente wetswijzigingen

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 20 JANUARI 2023

Als gevolg van recente wetgeving, zoals onder andere de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, de Arbeidsdeal en het in het parlement aangenomen wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, moet het arbeidsreglement worden geactualiseerd, maar tevens is het aan te raden de template arbeidsovereenkomst te reviewen. Tijdens deze webinar geven mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts u daarom een overzicht van de actualisaties die best ten spoedigste worden verwerkt.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

De uitbreiding van de fiscale
aanslag- en onderzoekstermijnen
De wet van 20 november 2022

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 26 JANUARI 2023

Op 30 november 2022 verscheen de Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financi√ęle bepalingen in het Staatsblad. In deze wet zit een uitgebreide waaier aan fiscale maatregelen vervat met voornamelijk een impact op de fiscale procedure. Tijdens deze uiteenzetting geven mr. Henk Verstraete en mr. Esther Everaert u een praktijkgericht overzicht van deze ingrijpende wijzigingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime vanaf 1 januari 2023

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 26 JANUARI 2023

Op 1 januari 2023 verandert het fiscaal gunstregime van de auteursrechten: het op 24 november 2022 ingediend ontwerp van programmawet maakt immers een einde aan het huidige fiscaal interessante regime. Vanaf 1 januari 2023 zullen minder soorten werk in aanmerking komen én wie reeds gebruik maakt van dit gunstregime zal vaak minder inkomsten als auteursrechten kunnen innen. Dit alles roept heel wat vragen op en zal veel partijen dwingen om hun huidige manier van vergoeden grondig te herbekijken. Mr. Mehdi Zagheden en mr. Joris Deene geven tekst en uitleg bij deze ingrijpende wijzigingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Het nieuwe bewijsrecht:
maar wat nu in de praktijk?

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 27 JANUARI 2023

Dhr. Pierre Thiriar geeft een antwoord op de vele vragen die de invoering van het nieuwe bewijsrecht met zich meebrengt. Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar werkelijk op de concrete toepassing van deze nieuwe regelgeving in de dagdagelijkse praktijk van het recht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN – IGO)

Bekijk opleiding

Re-integratie en ontslag van
langdurig/veelvuldig zieke werknemers

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 27 JANUARI 2023

Mr. Isabel Plets en mr. Eveline Ankaert gaan in op de (nieuwe) regels inzake re-integratie van langdurig en veelvuldig zieken. Welke trajecten zijn er en hoe verlopen deze? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de mogelijke valkuilen? En wat als zo’n traject niet mogelijk of wenselijk is en de werkgever overgaat tot het ontslag van de langdurig of veelvuldig zieke werknemer?

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Sociale inspectie: wat brengt 2023?

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 3 FEBRUARI 2023

Tijdens deze webinar geeft mr. Daan De Backer een praktijkgericht overzicht van de werkzaamheden van de diensten van de sociale inspectie op basis van zijn ervaringen in 2022 (inclusief de samenwerking met de gerechtelijke politie) en focust hij ook op de accenten die in 2023 zullen gelegd worden.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

De oplevering, haar gevolgen en
de (tienjarige) aansprakelijkheid –
Recente rechtspraak (2020 – 2022)

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 3 FEBRUARI 2023

Mr. Els Op de Beeck en mr. Sophie De Krock analyseren de problematiek van de oplevering (privaat bouwrecht, woningbouw en overheidsopdrachten) én de tienjarige aansprakelijkheid aan de hand van de meest recente rechtspraak (2020 Р2022).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Het verbintenissenrecht anno 2023: het antwoord op 12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

325,00 excl. btw

WEBINAR OP 7 FEBRUARI 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht, waaronder het algemeen contractenrecht, treedt op 1 januari 2023 in werking. Tijdens deze webinar behandelen prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe vanuit een praktijkgerichte invalshoek een reeks topics die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen. Bijzondere aandacht zal daarbij ook gaan naar de relevantie van de nieuwe regels in geval van contractuele geschillen. Elke deelnemer ontvangt het herschreven handboek ‚ÄėAlgemeen contractenrecht‚Äô (Intersentia, februari 2023).

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Bekijk opleiding

Appartementsrecht : een update
in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

325,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 FEBRUARI 2023

Het appartementsrecht, veruit het belangrijkste geval van gedwongen mede-eigendom als bijzaak, heeft doorheen de jaren een hele ontwikkeling gekend, met tal van wetswijzigingen en een zeer uitvoerige rechtspraak. Tijdens deze webinar geven mr. Dario Petosa, mr. Karlien Meert en¬†mr. Tom van Stiphout u een overzicht van een aantal belangrijke recente evoluties inzake appartementswetgeving. Elke deelnemer ontvangt het ‚ÄėHandboek Goederenrecht‚Äô (Intersentia, november 2022)

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Appartementsrecht : een update
in het licht van recente evoluties

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 FEBRUARI 2023

Het appartementsrecht, veruit het belangrijkste geval van gedwongen mede-eigendom als bijzaak, heeft doorheen de jaren een hele ontwikkeling gekend, met tal van wetswijzigingen en een zeer uitvoerige rechtspraak. Tijdens deze webinar geven mr. Dario Petosa, mr. Karlien Meert en mr. Tom van Stiphout u een overzicht van een aantal belangrijke recente evoluties inzake appartementswetgeving.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

275,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 FEBRUARI 2023

Hoe kan een onderneming en zijn leidinggevenden het strafrechtelijk risico bij de uitoefening van hun activiteiten beheersen? Mr. Patrick Waeterinckx beantwoordt deze vraag aan de hand van een praktijkgerichte analyse en talrijke (recente) voorbeelden uit de praktijk. Inclusief het boek ‚ÄėStrafrechtelijke verantwoordelijkheid in het ondernemingsstrafrecht. Een te begrijpen en te beheersen risico‚Äô.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Bekijk opleiding

Werken met buitenlandse onderaannemers

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 2 MAART 2023

Werken met buitenlandse onderaannemers houdt meer gevaren in dan men dikwijls vermoedt. Tijdens deze webinar bespreekt mr. Bart Adriaens de problematiek van sociale dumping, waarbij de klassieke thema‚Äôs van detacheringsfraude, niet-betaling van correcte lonen en schijnzelfstandigheid toegelicht zullen worden.¬†Daarnaast wordt ook het fenomeen van de zogenaamde ‚Äėverboden terbeschikkingstelling‚Äô besproken.

1 uur / 1,5 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw: contractuele en vennootschapsrechtelijke tips en valkuilen

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 3 MAART 2023

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht geven van de diverse samenwerkingsmogelijkheden tussen diverse ontwerpers in de bouwsector, waarbij zowel aandacht besteed wordt aan de impact van het WVV als aan de inwerkingtreding van het  nieuwe verbintenissenrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Het Vlaams onteigeningsdecreet onder de loep

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 7 MAART 2023

Een overheid kan een eigenaar verplichten om een eigendom of een zakelijk recht op een onroerend goed over te dragen aan het openbaar bestuur: de onteigening. Het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 bevat een duidelijke procedure om voor redenen van openbaar nut of algemeen belang onroerende goederen en zakelijke rechten te onteigenen. Tijdens deze webinar geeft mr. Michiel Deweirdt u een praktijkgericht overzicht van deze onteigeningsprocedure.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding