Filteren op Rechtsdomein

Filteren op Beroepsorganisatie

Filteren op type opleiding

Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

WEBINAR OP VRIJDAG 15 MAART 2024

Mr. Michael Thielens maakt een analyse van de mogelijkheden en beperkingen, de voor- en nadelen, de do’s en don’ts, van multidisciplinaire samenwerkingen (“bouwteams”) in het licht van het Belgisch recht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

WEBINAR OP DINSDAG 23 APRIL 2024

Het nieuwe Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) werd goedgekeurd op 1 februari 2024. Prof. dr. Kristof Uytterhoeven zal tijdens deze webinar stilstaan bij de impact voor de bouw- en vastgoedsector.

Elke deelnemer ontvangt het boek ‚ÄėHet nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht‚Äô (Intersentia, april 2024).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – FSMA -ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

WEBINAR OP DINSDAG 27 AUGUSTUS 2024

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt hebben voor deze webinar een selectie gemaakt van 25 vragen inzake woninghuur in Vlaanderen en Brussel.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Voordeelpakket
5 webinars on demand naar keuze

WEBINAR ON DEMAND

Met ons ‘voordeelpakket‘ krijgt u 5 webinars on demand naar keuze aan de uitzonderlijke prijs van ‚ā¨395 (excl. btw)

U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt

Bekijk opleiding

Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen:
het decreet van 13 oktober 2023.
De wijzigingen toegelicht
aan de hand van 20 praktijkvragen

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen in het kader van de nieuwe Vlaamse pachtwetgeving die werd goedgekeurd op 4 oktober 2023. Er zullen telkens 10 belangrijke praktijkvragen zowel in hoofde van de pachter als van de verpachter behandeld worden.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen in het kader van de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris.¬†Aan de hand van relevante rechtspraak zal een antwoord worden gegeven op 20 re√ęle praktijkvragen, dit gelijk verdeeld tussen de vastgoedmakelaar en de notaris. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de impact van de nakende inwerkingtreding van Boek 6 dat een hervorming van de ‚Äôbuitencontractuele aansprakelijkheid‚Äô zal teweeg brengen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

WEBINAR ON DEMAND

Erfpacht, opstal en mede-eigendom tussen de bedrijfsleider en de vennootschap zijn al jaren veelvuldig gehanteerde, meestal fiscaal ge√Įnspireerde, technieken.¬†De vraag stelt zich evenwel in welke mate de recente wettelijke evoluties en de verstrengde houding van de fiscus een impact hebben op nieuwe en bestaande constructies. Tijdens deze webinar on demand geven mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer¬†u een praktijkgerichte analyse van deze optimalisatietechnieken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten.
Een analyse aan de hand van 10 vragen

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand analyseren prof. dr. Ralph De Wit en mr. Steve De Cauwer aan de hand van 10 pertinente vragen het algemeen juridisch kader van de bouwpromotieovereenkomst, ook buiten de Woningbouwwet.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Het omgevingsrecht, zijnde de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, is in volle ontwikkeling. Mr. Bart De Becker geeft tijdens deze webinar on demand een praktijkgericht overzicht van tien recente wijzigingen, waarvan de impact door elke practicus in de bouw- en vastgoedwereld terdege moet gekend zijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Robin Messiaen een praktijkgericht overzicht van de huidige stand van zaken inzake correcte waardering, waarna er vervolgens wordt stilgestaan bij vijf speciale topics.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – FSMA – ITAA)

Bekijk opleiding

De overeenkomst en het contractueel evenwicht in het Belgisch bouwrecht. Onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden: een analyse aan de hand van 10 vragen

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wordt aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen door mr. Marco Schoups en mr. Jens Rediers een antwoord gegeven op de impact van de nieuwe regelgeving inzake onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden op het Belgisch bouwrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

(Ver)bouwen en de impact van de regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

WEBINAR ON DEMAND

Voor deze webinar on demand hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen die m.b.t. burenhinder bij (ver)bouwwerkzaamheden aan bod komen.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand krijgt u een globaal overzicht van de ABR-verzekering, aangevuld met heel wat tips & tricks vanuit de ruime praktijkervaring van dhr. Paul Van Buggenhout.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij een aantal niet te missen aandachtspunten bij het verloop van enerzijds een zuivere vastgoedtransactie en anderzijds de verkoop van aandelen van een immovennootschap. De focus ligt o.a. op de informatieverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de verkoop van onroerend goed.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Het Vlaams onteigeningsdecreet onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Een overheid kan een eigenaar verplichten om een eigendom of een zakelijk recht op een onroerend goed over te dragen aan het openbaar bestuur: de onteigening. Het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 bevat een duidelijke procedure om voor redenen van openbaar nut of algemeen belang onroerende goederen en zakelijke rechten te onteigenen. Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Michiel Deweirdt u een praktijkgericht overzicht van deze onteigeningsprocedure.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Fiscale aspecten van het vruchtgebruik
na het nieuwe goederenrecht

WEBINAR ON DEMAND

In welke mate hebben de bepalingen van het nieuw goederenrecht, de verstrengde houding van de fiscus als de geplande hervormingen van de wetgever een impact op nieuwe en bestaande vruchtgebruikconstructies?  Tijdens deze uiteenzetting geeft mr. Robin Messiaen u een praktijkgerichte analyse van deze populaire optimalisatietechniek.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Appartementsrecht : een update
in het licht van recente evoluties

WEBINAR ON DEMAND

Het appartementsrecht, veruit het belangrijkste geval van gedwongen mede-eigendom als bijzaak, heeft doorheen de jaren een hele ontwikkeling gekend, met tal van wetswijzigingen en een zeer uitvoerige rechtspraak. Tijdens deze webinar on demand geven mr. Dario Petosa, mr. Karlien Meert en mr. Tom van Stiphout u een overzicht van een aantal belangrijke recente evoluties inzake appartementswetgeving.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

De oplevering, haar gevolgen en
de (tienjarige) aansprakelijkheid –
Recente rechtspraak (2020 – 2022)

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Els Op de Beeck en mr. Sophie De Krock analyseren de problematiek van de oplevering (privaat bouwrecht, woningbouw en overheidsopdrachten) én de tienjarige aansprakelijkheid aan de hand van de meest recente rechtspraak (2020 Р2022).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Werken met buitenlandse onderaannemers

WEBINAR ON DEMAND

Werken met buitenlandse onderaannemers houdt meer gevaren in dan men dikwijls vermoedt. Tijdens deze webinar on demand bespreekt mr. Bart Adriaens de problematiek van sociale dumping, waarbij de klassieke thema‚Äôs van detacheringsfraude, niet-betaling van correcte lonen en schijnzelfstandigheid toegelicht zullen worden.¬†Daarnaast wordt ook het fenomeen van de zogenaamde ‚Äėverboden terbeschikkingstelling‚Äô besproken.

1 uur / 1,5 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Handelshuur: overzicht van relevante rechtspraak

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Luc Linders een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake handelshuur.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Studentenhuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt bespreken een aantal praktijkgerichte vragen m.b.t. studentenhuur. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verschillen in studentenhuur tussen beide gewesten, aan de contractuele vrijheden en de (stedenbouw)kundige beperkingen bij collectieve huisvesting.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

Woninghuurdecreet: actuele betwistingen

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar zal dhr. Koenraad De Greve vanuit zijn ervaringen als vrederechter een overzicht geven van de procedure bij betwistingen inzake huurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019 en telkens praktijkgericht wijzen op de verschillen bij betwistingen inzake huurovereenkomsten die nog onder de federale huurwet vallen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven heeft voor deze webinar een selectie gemaakt van een aantal nieuwigheden uit het nieuwe verbintenissenrecht die een weerslag hebben op de bouw- en vastgoedsector en door elke practicus van het vastgoedrecht goed moeten gekend zijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

WEBINAR ON DEMAND

In deze webinar maakt mr. Michael Thielens een interne rechtsvergelijking (oud ‚Äď nieuw Burgerlijk Wetboek) en bespreekt hij het nut van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden voor projectontwikkeling. Deze insteek laat toe deze webinar aan te bieden aan vastgoedjuristen die dagdagelijks met erfdienstbaarheden werken √©n (niet-) juristen die hun kennis willen verdiepen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht van 10 relevante nieuwigheden, vervat in het nieuwe goederenrecht, en waarvan de draagwijdte volgens zijn visie door elke practicus van het vastgoedrecht moet gekend zijn om in diverse situaties de juiste beslissingen te kunnen nemen. 

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Bouwovertredingen anno 2022

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Bart De Becker een praktijkgericht overzicht van de huidige regelgeving, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de problematiek van de overdracht van een gebouw dat aangetast is door een bouwovertreding.

1 uur / 1 punt (BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Successieplanning van vastgoed
en aandelen via vruchtgebruik

WEBINAR ON DEMAND

In het eerste deel bespreekt prof. Jos Ruysseveldt de laatste ontwikkelingen inzake successieplanning via vruchtgebruik van vastgoed. Vervolgens wordt planning van vruchtgebruik met aandelen (uiteraard ook belangrijk bij vastgoedvennootschappen) nader onder de loep genomen en worden ook daar een aantal mogelijke opportuniteiten besproken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – NKN – BIV)

Bekijk opleiding

50 jaar Wet Breyne
Een overzicht aan de hand van rechtspraak

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht van het standpunt van recente rechtspraak en rechtsleer inzake 12 knelpunten die zich kunnen stellen bij de Wet Breyne en waarvan elke practicus in deze materie terdege op de hoogte zou moeten zijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)aannemings-overeenkomsten

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven gaat in op de diverse aandachtspunten bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst en neemt ook de onderaanneming onder de loep. Wat specifiek onderaanneming betreft wordt zowel het principe van de toelaatbaarheid geanalyseerd, als de verhoudingen opdrachtgever-hoofdaannemer, hoofdaannemer-onderaannemer en opdrachtgever-onderaannemer. Uiteraard kunnen ook de verzekeringstechnische aspecten niet ontbreken.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: recente rechtspraak (2010-2020)

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Michael Thielens analyseert de contractuele aansprakelijkheidsgronden en -regimes van aannemer en architect aan de hand van een rechtspraakonderzoek van honderden vonnissen en arresten.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – BIV – Orde van Architecten – ITAA)

Bekijk opleiding

De verkoop van een onroerend goed

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Frank Burssens geeft een praktijkgericht overzicht van vijf topics inzake de verkoop van een onroerend goed en dit aan de hand van recente rechtspraak.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – BIV – NKN – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Frank Burssens geeft een overzicht van de juridische aspecten bij de renovatie van een appartementsgebouw. Ook de problematieken van sloop, wederopbouw en bovenbouw worden uitvoerig besproken.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – Landmeters – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering
in de bouwsector

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven geeft een grondige analyse van de verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid (Wet-Peeters I) en de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector (Wet-Peeters II).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – Landmeters – Architecten – FSMA)

 

Bekijk opleiding